Tretie stretnutie učiteľov akordeónu

15.01.2016

Zápisnica z III. ročníka Stretnutia učiteľov akordeónu

dňa 27.11. 2015

VŠMU Bratislava, Hudobná a tanečná fakulta

Na stretnutí sa zúčastnilo 46 pedagógov základných umeleckých škôl, konzervatórií a vysokých škôl.

Program:

  • 10. 30 Prezentácia
  • 10. 50 Otvorenie (prof. Ida Černecká, vedúca katedry klávesových nástrojov HTF VŠMU v Bratislave)
  • 11. 00 Prednáška spojená s interpretáciou s názvom "Tvorivá interpretácia inštruktívnej literatúry pre akordeón" (prof. Boris Lenko)
  • 12. 30 Prestávka
  • 13. 00 Otvorené hodiny so žiakmi ZUŠ (prof. Rajmund Kákoni)
  • 15. 00 Diskusia k novozaloženému združeniu "ZAS - Združenie akordeonistov Slovenska"
  • 16. 00 Záver stretnutia

Otvorenie

Stretnutie otvorila prof. Ida Černecká, vedúca Katedry klávesových nástrojov Hudobno-tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Vo svojom prejave privítala všetkých zúčastnených, vyjadrila spokojnosť nad počtom učiteľov, ktorí sa zúčastnili stretnutia. Upozornila na dôležitosť základného umeleckého školstva. Označila ho za základný pilier, bez ktorého by umelecká výchova na ostatných stupňoch nebola možná.

Tvorivá interpretácia inštruktívnej literatúry pre akordeón (prof. Boris Lenko)

Boris Lenko na úvod svojho vstupu objasnil kritériá, na základe ktorých postupoval pri naštudovaní predvedených skladieb. Zdôraznil, že pri štúdiu literatúry, detskú literatúru nevynímajúc, je veľmi dôležité jednak snažiť sa uchopiť autorský zámer a zároveň skladbu interpretovať v súlade so špecifikami hudobného nástroja. Vziať do úvahy, že niektoré skladbičky, hoci sú napísané pre akordeón, úplne nereflektujú jeho zvukové vlastnosti. V skladbách Jozefa Podprockého, Svetozára Stračinu, ako aj dielach Ota Mella a Miroslava Košnára, ktoré sám brilantne interpretoval, ilustroval spôsoby, akými naložiť s hudobným materiálom tak, aby sa využili prirodzené vlastnosti a potenciál akordeónového zvuku. Zdôraznil, že pre dosiahnutie prirodzenej a logickej zvukovosti sa niekedy nedá vyhnúť aj istým zásahom do autorského textu.

Následne sa rozvinula debata, v ktorej sa diskutovalo o miere medzi dodržaním vernosti autorského zápisu a slobodou interpretácie. Profesor Lenko vyzýval k tvorivosti a k otvorenosti pri vyučovacom procese, potrebe hľadať kultivovaný zvukový prejav. Za základný akordeónový register považuje zatvorený osemstopový register (jednohlas bez tremola), prostredníctvom ktorého je najlepšie možné osvojiť si správne tvorenie tónu. Žiak je nútený prostredníctvom takéhoto registra viac počúvaťkvalitu zvuku nástroja. B. Lenko odporúča skladbu hrať najskôr na tomto registri a až následne po osvojení si textu podľa potreby pridávať ďalšie registre.

Otvorené hodiny (prof. Rajmund Kákoni)

Počas otvorených hodín so žiakmi pána učiteľa Mareka Kuku zo Základnej umeleckej školy v Nižnej sa účastníci stretnutia mohli oboznámiť s pedagogickými postupmi profesora Rajmunda Kákoniho, ktorý - ako sám poznamenal - okrem pôsobenia na VŠMU v Bratislave vyučoval istý čas aj na základnej umeleckej škole, pričom vyzdvihol prácu pedagógov na základnom stupni, ktorú považuje za najťažšiu a najzodpovednejšiu v celom systéme umeleckého školstva.Pri práci so žiakmi kládol dôraz na správne držanie nástroja, ako aj uvoľnenosť hracieho aparátu. Zdôraznil, že jednou z najťažších úloh, ktoré na pedagóga čakajú je naučiť žiaka hre s uvoľneným zápästím. K stanoveným cieľom sa snažil dopracovať "hravou formou", s využitím mimohudobných príkladov.

Diskusia

Diskusiu viedol prof. Lenko. Najrozsiahlejšou témou bola otázka užšej spolupráce medzi jednotlivými regiónmi akordeónového škostva na Slovensku. Boris Lenko informoval o novovzniknutom občianskom združení ZAS - Združenie akordeonistov Slovenska, ktoré si kladie za cieľ zlepšiť komunikáciu medzi regiónmi, spolupodieľať sa na organizovaní aktivít, ktoré budú viesť k skvalitňovaniu výučby hry na akordeóne na všetkých stupňoch vzdelania. Učitelia svojimi prihláškami do združenia potvrdili svoj záujem a ochotu participovať na novovzniknutom občianskom združení. Hneď po stretnutí odovzdalo vyplnenú prihlášku 21 učiteľov akordeónovej hry.