Festival Rajecké Teplice

03.01.2016

EUROMUSETTE & GOLDENTANGO

2.- 3. júna 2016

Vyhlasovateľ festivalu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Organizátori podujatia:

Mesto Rajecké Teplice; Súkromná ZUŠ, Predmestská 17, Žilina

Spoluorganizátori a odborný garant:

Prešovská univerzita v Prešove, Žilinská univerzita v Žiline, FPV Katedra hudby, EDIS - vydavateľstvo ŽU, Prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD., odborný garant, Miroslav Košnár - umelecký riaditeľ festivalu

Informácie a pokyny:

Do súťažného festivalu sa možno prihlásiť do 30. apríla 2016 zaslaním záväznej prihlášky so súťažným programom a fotokópiami dokladov o zaplatení účastníckeho poplatku za súťažiaceho a osobitne za pedagóga, na adresu:

Mesto Rajecké Teplice, odd. kultúry a vzdelávania, Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice

alebo kultura@rajecke-teplice.sk

Účastnícky poplatok v kategóriách 0., I., II., III., VI., VII., VIII. je 15 - EUR/osoba.

IV. a V. kategórii súťažiaci zaplatia 25 EUR za jedno hudobné teleso (duo, trio, kvarteto).

Účastnícky poplatok prosíme uhradiť do 30. apríla 2016 na číslo účtu:

IBAN: SK 6702000000000022522432

Č.ú.: 22522432, kód banky 0200, VÚB banka, V.S.: 04062015.

Pre platbu zo zahraničia:

Mesto Rajecké Teplice, Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice

Názov účtu: Mesto Rajecké Teplice

Banka: VÚB a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK 6702000000000022522432

Číslo účtu: 22522432

Kód: 0200

Bankový poplatok: OUR

Do správy pre prijímateľa je nevyhnutné uviesť mená súťažiacich (pedagóga), za ktorých bol zaplatený poplatok. Bez uvedenia variabilného symbolu a správy pre prijímateľa bude obtiažne identifikovať platbu. Výška poplatku je fixná, nie je možné meniť jeho výšku. Poplatok nie je možné vrátiť.

Prihlášku a povinné skladby je možné stiahnuť z internetu:

www.rajecke-teplice.sk

alebo, https://sites.google.com/site/euromusette/

V prípade záujmu žiakov i pedagógov je možné vyžiadať si aj kompletné albumy na adrese

Miroslav Košnár, Nám. Ľ. Fullu 11, 010 08 Žilina (miroslav.kosnar@zoznam.sk )

Záujem o ubytovanie: Rajecká pohoda - informačné centrum www.rajeckapohoda.sk

Stravovanie (obed, pitný režim) je zabezpečené v mieste konania na základe záväznej prihlášky a zaslania fotokópie potvrdenia o zaplatení účastníckeho poplatku, v ktorom je strava zahrnutá. Výdaj stravy bude v školskej jedálni, čas bude upresnený v deň konania súťaže.

Účastníci si dopravu a ubytovanie hradia a zabezpečujú sami.

HARMONOGRAM SÚŤAŽE

Presný harmonogram bude zverejnený až po prijatí prihlášok v máji 2016

a rozvrhnutý tak, aby sme predišli časovému stresu.

PODMIENKY SÚŤAŽE

Všeobecné podmienky súťaže pre všetky kategórie:

1 povinná skladba v štýle MUSETTE, alebo TANGO, alebo SWING, alebo BOOGIE-WOOGIO, alebo blues, alebo téma s improvizáciou (platí pre kategórie: 0., I., II., III., VI., VII., VIII. )

1 povinná skladba (platí pre kategórie: IV., V., V.A)

voľný program

(voľný program podľa vlastného výberu, podľa možnosti v štýle MUSETTE, TANGO, SWING, IMPROVIZÁCIA, BLUES alebo BOOGIE-WOOGIO od našich alebo zahraničných autorov. V prípade nedostatku notového materiálu môžu byť vo voľnom programe ľubovoľne použité povinné skladby z ktorejkoľvek inej kategórie. Vymeniť povinnú skladbu je neprípustné, súťažiaci bez povinnej skladby nemôže nastúpiť do súťaže.)

Víťazi predchádzajúcich ročníkov môžu súťažiť len v inej, vyššej kategórii.

Mimoriadne upozornenie pre nové možnosti v komornej hre a spolupráce so svojimi žiakmi.

PODMIENKY, PLATNÉ PRE IV. A V. KATEGÓRIU

Pozor zmena: Do komornej hry DUÁ - pribudla samostatná kategória IMPROVIZÁCIE,

TRIÁ, KVARTETÁ prípravný výbor vyhovel požiadavke pedagógov ľubovoľne zapojiť aj klasické nástroje.

Napr.: (akordeón, husle, saxofón), (akordeón, husle, flauta), (akordeón, gitara, husle) a iné kombinácie.

Táto spolupráca jednotlivých odborov môže pomôcť propagácií a reprezentácii školy. Získané uznanie klasickými nástrojmi určite poteší akordeónistov a spravodlivo rozdelí finančné prostriedky školy pre súťaže. K jednotlivým hlasom partitúry boli cvične transponované hlasy do B, Es, C, ktoré môže pedagóg upraviť svojou vynaliezavosťou a podľa schopnosti žiaka. Z celku skladby vyberie pedagóg hrateľné vhodné časti pre jednotlivé nástroje, pričom sprievod neustále udržiava rytmus. Porotu poteší každý vhodný pokus o improvizáciu. Povinná jedna skladba z predložených kompozícií a v prípade nedostatku notového materiálu možno použiť ostatné tiež vo voľnom programe.

Organizačný výbor festivalu vyhovel požiadavke pedagógov, aby mohli spoluúčinkovať so svojimi žiakmi. Preto bola vytvorená aj kategória V.A bez obmedzenia veku pre TRIÁ, KVARTETÁ v kombinácii s klasickými hudobnými nástrojmi. Povinné skladby pre kategóriu V. a V.A sú spoločné.

0. kategória A - jednokolová, rok narodenia 2009 a mladší

časový limit 2 - 4 min. spolu

0. kategória B - jednokolová, rok narodenia 2008

časový limit 2 - 4 min. spolu

0. kategória C - jednokolová, rok narodenia 2007

časový limit 2 - 4 min. spolu

UPOZORNENIE: PROSÍME PRÍSNE DODRŽAŤ ČASOVÝ LIMIT!

ZOZNAM POVINNÝCH SKLADIEB PRE 0. KATEGÓRIE

 1. M. Košnár: VALS MUSETTE No. 1 "TELEVÍZNA ŠOU", album Merci Michael
 2. M. Košnár: ŽANETA VALS BRILLANTE , album Musette Party 2011( Upozornenie: Sólista môže hrať skladbu so sprievodom ľavej ruky, alebo s polyfóniou)
 3. M. Košnár: Golden tango, album 1 Festival Golden Tango
 4. M. Košnár: BRAVO TANGO, album 1 Festival Golden Tango
 5. Voľný program

I. kategória - jednokolová, rok narodenia 2005, 2006

časový limit 3 - 5 min. spolu,

UPOZORNENIE: PROSÍME PRÍSNE DODRŽAŤ ČASOVÝ LIMIT!

ZOZNAM POVINNÝCH SKLADIEB:

 1. M. Košnár: Téma k 15 variáciám v štýle blues, možnosť si urobiť improvizáciu sám
 2. M. Košnár: Timea - Blues č. 7
 3. M. Košnár: "TELEVÍZNA ŠOU" No. 1, album Merci Michael
 4. M. Košnár: SIMONETA VALS MUSETTE, album Musette Party ( Upozornenie: Sólista môže hrať skladbu so sprievodom ľavej ruky, alebo s polyfóniou
 5. F. Rác: RUBÍN vals musette, (súkromný archív)
 6. M. Košnár: BRAVO TANGO, album 1 Festival Golden Tango
 7. M. Košnár: GOLDEN TANGO
 8. M. Košnár: PARTY SWING album 4
 9. M. Ganian: ESPANA
 10. M. Ganian: AKORDEON GOLD
 11. Voľný program

II. kategória -jednokolová, rok narodenia 2003, 2004

časový limit 4 - 6 min. spolu

UPOZORNENIE: PROSÍME PRÍSNE DODRŽAŤ ČASOVÝ LIMIT!

ZOZNAM POVINNÝCH SKLADIEB:

 1. M. Ganian: ESPANA - NEW MUSETTE ACORDEON
 2. M. Ganian: AKORDEON GOLD
 3. M. Košnár: Téma k 15 variáciám v štýle blues, možnosť si urobiť improvizáciu sám
 4. M. Košnár: Timea - Blues č. 7, alebo AIDA BLUES č. 9, album Slnečné BLUES
 5. M. Košnár: Téma k improvizácii č. 2, album Štúdia improvizácie I. (žiak si vyberie podľa svojich schopností a môže prísť aj s vlastnou improvizáciou)
 6. M. Košnár: SYDNEY boogie-woogio, pripojiť Caracas boogie, Digitálny V - akordeón Roland č.1,
 7. M. Košnár: PETRUŠKA Vals musette ( Upozornenie: Sólista môže hrať skladbu so sprievodom ľavej ruky, alebo s polyfóniou)
 8. M. Košnár: LAURA VALS musett, album Musette Party 2011 (Upozornenie: Sólista môže hrať skladbu so sprievodom ľavej ruky, alebo s polyfóniou)
 9. F. Rác: SAFÍR, vals musette, (súkromný archív)
 10. M. Košnár: PRIUS TANGO, album Toyota
 11. M. Košnár: PARTY SWING album 47
 12. M. Košnár: Dominika POLKA, album Musette Party 2011 (Upozornenie: Sólista môže hrať skladbu so sprievodom ľavej ruky, alebo s polyfóniou)
 13. Voľný program

III. kategória- pianový, gombíkový a digitálny V- akordeón Roland - jednokolová, rok narodenia 2001, 2002 - časový limit 4 - 6 min. spolu

UPOZORNENIE: PROSÍME PRÍSNE DODRŽAŤ ČASOVÝ LIMIT!

ZOZNAM POVINNÝCH SKLADIEB:

 1. M. Ganian: ARARAT
 2. M. Ganian: THE MAGNEFICENT ONE - NEW MUSETTE ACORDEON
 3. M. Košnár: Bowling - Blues č. 1
 4. M. Košnár: Everybody Blues č. 4
 5. M. Košnár: Téma s improvizáciou č. 3 (žiak si vyberie podľa svojich schopností a môže prísť aj s vlastnou improvizáciou)
 6. M. Košnár: Téma k improvizácii č. 8 (žiak si vyberie podľa svojich schopností a môže prísť aj s vlastnou improvizáciou)
 7. M. Košnár: Téma s improvizáciou "Keď som chodil do školy" (žiak si vyberie podľa svojich schopností a môže prísť aj s vlastnou improvizáciou)
 8. M. Košnár: CARACAS boogie-woogio, spojiť s TORONTO boogie-woogio
 9. M. Košnár: MUSETTE PARTY 2011 (Upozornenie: Sólista môže hrať skladbu so sprievodom ľavej ruky, alebo s polyfóniou)
 10. F. Rác: DIAMANT vals, (súkromný archív)
 11. M. Košnár: LEXUS TANGO, album Toyota
 12. M. Košnár: DELICATES TANGO
 13. M. Košnár: PAULÍNA vals brillante (Upozornenie: Sólista môže hrať skladbu so sprievodom ľavej ruky, alebo s polyfóniou)
 14. Voľný program

TRIÁ, KVARTETÁ

Kategórie IV, V a VA budú spojené a odmenení budú prví traja najlepší improvizátori.

ZOZNAM POVINNÝCH SKLADIEB:

 1. M. Košnár: PICCOLO vals musette, hlasy C, B, Es
 2. M. Košnár: VALS MUSETTE No. 1 "TELEVÍZNA ŠOU", hlasy C, B, Es album č.1
 3. F. Rác: SMARAGD vals brillante, (súkromný archív)
 4. M. Košnár: BRAVO TANGO, hlasy C, B, Es album 1 Festival Golden Tango
 5. M. Košnár: ARENA SWING, album 50
 6. M. Košnár: SIENNA TANGO, album Toyota
 7. M. Košnár: AMETHYST
 8. M. Košnár: DELICATES TANGO, hlasy C, B, Es album č. 4
 9. M. Košnár: GOLDEN TANGO, hlasy C, B, Es album č. 5
 10. Voľný program

Skladby možno použiť podľa vlastných možností pre duo, trio, kvarteto (rôzne kombinácie a nástroje), aby boli inšpiráciou a povzbudením žiakov i pedagógov pre komornú hru. Akordeón však musí byť v každom hudobnom telese.

V. kategória - Komorná hra

komorná hra - DUETÁ - sú samostatne

priemerný vek do 18 rokov (vrátane), jednokolová

časový limit 6 - 8 min. spolu

TRIÁ, KVARTETÁ

Kategórie IV, V a VA budú spojené a odmenení budú prví traja najlepší improvizátori

ZOZNAM POVINNÝCH SKLADIEB:

 1. M. Košnár: DOVIDENIA PRIATELIA AKORDEÓNU
 2. M. Košnár: VIRTUOSO, Vals musette, str. 66, album Merci Michael
 3. F. Rác: GRANÁT vals brillante, (súkromný archív)
 4. M. Košnár: TANGO PRE OLINKU, album 21(komorná hra), hlasy C, B, Es
 5. M. Košnár: LEXUS TANGO, album komorná hra č.1, hlasy C, B, Es
 6. M. Košnár: PARADE SWING, album Komorná hra č. 3
 7. M. Košnár: ARENA SWING, album 50, hlasy C, B, Es
 8. M. Košnár: EURO SWING III, hlasy C, B, Es album č.7
 9. M. Košnár: TANGO PRE ELENKU, album č. 16, hlasy C, B, Es
 10. Voľný program

Skladby možno použiť podľa vlastných možností pre duo, trio, kvarteto (rôzne kombinácie a nástroje), aby boli inšpiráciou a povzbudením žiakov i pedagógov pre komornú hru. Akordeón však musí byť v každom hudobnom telese.

V. A kategória - Komorná hra

komorná hra - DUETÁ - sú samostatne

bez obmedzenia veku, jednokolová

časový limit 6 - 8 min. spolu

TRIÁ, KVARTETÁ

Kategórie IV, V a VA budú spojené a odmenení budú prví traja najlepší improvizátori

ZOZNAM POVINNÝCH SKLADIEB:

Ako v V. kategórií

VI. kategória - pianový, gombíkový a digitálny V- akordeón Roland

žiaci druhého cyklu ZUŠ bez obmedzenia veku,

súťaž je jednokolová,

časový limit 6 - 8 minút

Zoznam POVINNÝCH skladieb:

 1. M. Ganian: MIRACLE - NEW MUSETTE ACORDEON
 2. M. Ganian: IMPECCABLE - NEW MUSETTE ACORDEON
 3. M. Ganian: CARDUELIS - NEW MUSETTE ACORDEON
 4. M. Košnár: Bowling - Blues č. 1
 5. M. Košnár: Everybody Blues č. 4
 6. M. Košnár: Téma s improvizáciou č. 2, alebo č. 9, 6, 10 (žiak si vyberie podľa svojich schopností a môže prísť aj s vlastnou improvizáciou)
 7. M. Košnár: Téma s improvizáciou "Keď som chodil do školy" (žiak si vyberie podľa svojich schopností a môže prísť aj s vlastnou improvizáciou)
 8. M. Košnár: LAS VEGAS boogio-woogio, - spojiť s NEW YORK boogio-woogio
 9. M. Ganian: I´M IN HEAVEN - new musette accordeon
 10. M. Ganian: EVA new musette accordion
 11. M. Košnár: LEXUS TANGO (tango), album Toyota
 12. M. Košnár: JUNIOR SUITA No. 4 ( 1.časť ako výber, ale sólista môže hrať aj celé dielo )
 13. Voľný program

VII. kategória - pianový, gombíkový a digitálny V- akordeón Roland

Študenti učiteľských fakúlt, Učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii

súťaž je jednokolová, 6 - 8 minút

Zoznam POVINNÝCH skladieb :

 1. M. Ganian: CARDUELIS - NEW MUSETTE ACORDEON
 2. M. Ganian: THE QUEEN OF THE CITIES
 3. M. Košnár: Bowling - Blues č. 1
 4. M. Košnár: Fortuna - Blues č. 15
 5. M. Košnár: Téma k improvizácii "Keď som chodil do školy" (žiak si vyberie podľa svojich schopností a môže prísť aj s vlastnou improvizáciou)
 6. M. Košnár: Téma k improvizácii č. 6, alebo č. 7 (album Štúdia improvizácie I)
 7. M. Košnár: NEW YORK, album Digitálny č. 21, spojiť s LAS VEGAS boogio-woogio
 8. M. Ganian: EVA - new musette accordeon
 9. M. Ganian: SUNNY SIDE
 10. M. Ganian: MORAVIA GIRL - new musette accordeon
 11. M. Košnár: RODEO SWING
 12. M. Košnár: KIA CEE´D TANGO
 13. Voľný program

VIII. kategória - pianový, gombíkový a digitálny V- akordeón Roland

Študenti učiteľských fakúlt - jednoodborového štúdia, Učiteľstvo hudobného umenia,
(po absolvovaní konzervatória), 8 - 10 minút

Zoznam POVINNÝCH skladieb :

 1. M. Košnár: FATIMA BLUES č. 13, alebo EVERYBODY BLUES č. 4
 2. M. Košnár: Téma k improvizácii "Keď som chodil do školy" (žiak si vyberie podľa svojich schopností a môže prísť aj s vlastnou improvizáciou)
 3. M. Košnár: Téma s improvizáciou č. 6, alebo č. 7 (Štúdia improvizácie I. diel) (žiak si vyberie podľa svojich schopností a môže prísť aj s vlastnou improvizáciou)
 4. M. Košnár: HARLEKÝN SWING, 42. album Digitálny V-Akordeón
 5. M. Košnár: ZNELKA 2009 swing, 41. album Digitálny V-Akordeón
 6. M. Ganian: SUNNY SIDE - New musette accordeon
 7. M. Ganian: I´M IN HEAVEN - new musette accordeon
 8. M. Ganian: MORAVIA GIRL
 9. Voľný program

Spôsob HODNOTENIA

Súťaž budú hodnotiť odborné poroty bodovacím systémom 1 - 25 bodov.

Výsledky sú rozdelené do troch pásiem:

Zlaté pásmo

Strieborné pásmo

Bronzové pásmo

Porota má právo navrhovať pri výraznej rovnosti kvality a bodov účinkujúcich tri i viac cien v jednotlivých pásmach s udelením jedného absolútneho víťaza vybraného zo zlatého pásma.

Porota hodnotí: - výrazovú a technickú úroveň interpretácie