ASPUŠ ONLINE 2021

13.05.2021

V. ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl ONLINE 2021

organizovaný pod záštitou ZAS - Združenie akordeonistov Slovenska

Združenie akordeonistov Slovenska organizuje každoročne akordeónovú súťažnú prehliadku umeleckých škôl (ASPUŠ). Súťažná prehliadka bude v tomto roku realizovaná v online priestore prostredníctvom videonahrávok. Cieľom súťažnej prehliadky bude aj tento rok predovšetkým podpora a rozvoj umeleckého školstva v predmete hra na akordeóne.

ASPUŠ každoročne zastrešuje účastníkov zo všetkých typov umeleckého školstva. V prípade základných umeleckých škôl je súťaž určená pre žiakov navštevujúcich výlučne slovenské základné umelecké školy. Študenti konzervatórií súťažia v kategóriách, ktoré sú otvorené okrem slovenských študentov aj pre študentov z Českej republiky. V najvyšších sólových kategóriách, ktoré sú určené pre poslucháčov vysokých škôl, môžu súťažiť aj študenti zo zahraničných vysokých škôl. Vďaka tomuto pravidlu je súťaž vysokoškolákov súťažou s medzinárodnou účasťou.

V rámci kategórií ASPUŠ realizujeme aj súťaž komornej hry. V kategóriách komornej hry nezohľadňujeme, aký typ umeleckej školy účastník navštevuje. Zaradenie do príslušnej kategórie je stanovené vekom najstaršieho člena komorného zoskupenia. Všetky kategórie komornej hry sú otvorené pre žiakov a študentov navštevujúcich umelecké školy na Slovensku a Českej republike.

V kategóriách komornej hry môžu súťažiť zoskupenia s rozmanitým počtom členov ako aj rozmanitého inštrumentálneho obsadenia, avšak akordeón musí tvoriť nosnú zložku predvádzaného súťažného repertoáru. V prípade nedodržania tohto pravidla má porota právo komorné zoskupenie nehodnotiť.

Časový harmonogram:

 • do 15. apríla 2021

súťažiaci vyplnia záväznú elektronickú prihlášku

 • do 30. apríla 2021

súťažiaci zašlú jedinečnú, nezostrihanú a zvukovo neupravenú video nahrávku vytvorenú výlučne pre podujatie ASPUŠ ONLINE 2021

 • 21.mája 2021

organizátori podujatia ASPUŠ ONLINE 2021 zverejnia vyhodnotenie všetkých súťažných kategórií

Rámcové pravidlá

 • Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl je určená pre sólistov a komorné zoskupenia.
 • Súťažné kategórie 0. až VII. sú určené sólistom a môžu sa ich zúčastniť žiaci/študenti, ktorí navštevujú základnú umeleckú školu alebo pedagogickú školu na území Slovenska.
 • Súťažné kategórie VIII.A a VIII.B sú určené konzervatoristom študujúcim na Slovensku alebo v Českej republike.
 • Súťaž vo vysokoškolských kategóriách IX.A a IX.B je medzinárodná.
 • Súťažné kategórie komornej hudby X.A, X.B a X.C sú určené pre zoskupenia pôsobiace v rámci Slovenskej a Českej republiky.

Hlavné pravidlá súťaže:

 • Interpretačná súťažná prehliadka je pre všetky kategórie jednokolová.
 • Hra spamäti je vo všetkých sólových kategóriách podmienkou.
 • Komorné zoskupenia môžu hrať podľa nôt.
 • Súťažiaci vo všetkých kategóriách musia zahrať minimálne dve kontrastné skladby.
 • V kategórii VIII.A, VIII.B, IX.A, IX.B,. je povinná minimálne jedna originálna skladba pre akordeón
 • Porota pre každú súťažnú kategóriu má minimálne päť členov.
 • Všetci členovia poroty bodujú všetkých súťažiacich podľa stanovených pravidiel.
 • Najvyššie a najnižšie hodnotenie sa škrtá.
 • Poradie súťažiacich určí bodový priemer porotcov, ktorých známka nebola škrtnutá.
 • V prípade nedodržania pravidiel má porota právo súťažný výkon nehodnotiť.
 • Bodové výsledky budú po skončení súťaže zverejnené.
 • V prípade rovnosti bodového priemeru je možné zdvojovať ceny, a taktiež má porota právo cenu neudeliť.
 • Nahrávka súťažného programu musí byť vytvorená výlučne pre podujatie ASPUŠ online 2021
 • Nahrávka súťažného repertoáru nesmie byť zostrihaná a ani zvukovo upravená

PRAVIDLÁ PRE KATEGÓRIE - SÓLOVÁ HRA NA AKORDEÓNE

Súťažné kategórie a minutáž pre ZUŠ a pedagogické školy:

 • kategória rok narodenia 2014 a mladší do 3 minút
 • kategória rok narodenia 2012 a 2013 do 4 minút
 • kategória rok narodenia 2010 a 2011 do 6 minút
 • kategória rok narodenia 2008 a 2009 do 8 minút
 • kategória rok narodenia 2006 a 2007 do 10 minút
 • kategória rok narodenia 2003 a 2005 do 11 minút
 • kategória rok narodenia 2000 až 2002 do 12 minút
 • kategória rok narodenia 1993 až 1999 do 13 minút

Súťažné kategórie a minutáž pre konzervatóriá:

 • VIII. A kategória. študenti konzervatória 1 až 3.ročník od 12 do 15 minút
 • VIII. B kategória študenti konzervatória 4. až 6. ročník od 15 do 20 minút

Súťažné kategórie a minutáž pre vysoké školy s koncertným zameraním:

 • IX. A kategória študenti VŠ bakalársky stupeň od 20 do 25 minút
 • IX. B kategória študenti VŠ magisterský stupeň od 25 do 30 minút

PRAVIDLÁ - KOMORNÁ HRA

 • X .A kategória rok narodenia najstaršieho hráča najneskôr v roku 2008 6 - 10 minút
 • X. B kategória rok narodenia najstaršieho hráča najneskôr v roku 2003 10 - 15 minút
 • X. C kategória rok narodenia hráčov 1993 - 2002 15 - 20 minút

Pravidlá bodovania pre kategórie 0., I., II., III., IV., V., VI., VII.:

 • Priemerné bodové ohodnotenie v rozsahu 22 - 25 bodov - zlaté pásmo
 • Priemerné bodové ohodnotenie v rozsahu 19 - 21 bodov - strieborné pásmo
 • Priemerné bodové ohodnotenie v rozsahu 16 - 18 bodov - bronzové pásmo
 • Priemerné bodové ohodnotenie v rozsahu 15 a menej bodov - čestné uznanie

Súťažiaci s najväčším počtom bodov vo svojej kategórii získava ocenenie "VÍŤAZ KATEGÓRIE"

Pravidlá bodovania pre kategórie VIII.A, VIII.B, IX.A, IX.B, X.A, X. B, X. C.:

 • Prvá cena
 • Druhá cena
 • Tretia cena
 • Čestné uznanie

Súťažiaci s najvyšším počtom bodov (bodovým priemerom) v kategóriách I. až. X.C získava ocenenie "LAUREÁT SÚŤAŽE"

Pravidlá prihlasovania súťažiacich na ASPUŠ:

V záväznej prihláške (do 15. apríla 2021) je potrebné, aby mali súťažiaci vyplnené všetky požadované polia (celé meno súťažiaceho, meno pedagóga, škola, súťažná kategória, vek, atď.). V časti prihlášky určenej pre súťažný repertoár je potrebné uvádzať celé mená autorov skladieb, ako aj celý názov interpretovaného diela. V prípade nedodania úplných údajov si organizátor vyhradzuje právo nezaradiť súťažiaceho do oficiálneho bulletinu podujatia.

Pravidlá odosielania nahrávok na ASPUŠ:

Súťažiaci zašlú jedinečnú, nezostrihanú a zvukovo neupravenú video nahrávku vytvorenú výlučne pre podujatie ASPUŠ ONLINE 2021. Nahrávka musí zachytávať celú postavu hráča. Takto vytvorenú nahrávku je potrebné uložiť na YOUTUBE, a následne nám odoslať link na email akordeonisti@gmail.com. Postup, ako sa dá video uložiť na YOUTUBE, nájdete v prílohe. Do YOUTUBE nahrávky uveďte meno súťažiaceho (názov zoskupenia) a kategóriu. Do textu pod video, prosím, uveďte mená autorov a celé názvy skladieb.

Záväznú prihlášku môžete vyplniť on-line na adrese:

v prípade, že vám takýto spôsob prihlasovania nevyhovuje, môžete na prihlásenie využiť e-mailovú adresu. Pri takomto spôsobe prihlasovania prosím nezabudnite, rovnako ako pri elektronickom formulári, kompletne vyplniť všetky požadované polia.

E-mail: akordeonisti@gmail.com 

Súčasťou prihlášky na ASPUŠ je doklad o zaplatení poplatku (alebo jeho kópia). V prípade, že platíte za viacerých žiakov, je potrebné vykonať každú platbu osobitne, pričom do správy pre prijímateľa uvediete meno súťažiaceho (názov súboru).

Účastnícky poplatok je 5€ pre súťažiaceho v sólových kategóriách a rovnako 5€ za komorné zoskupenie ako celok

Do správy pre adresáta uveďte prosím "MENO SÚŤAŽIACEHO"

Súťažný poplatok prosíme uhradiť bankovým prevodom:

IBAN: SK13 8360 5207 0042 0276 6467


V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu akordeonisti@gmail.com alebo telefonicky na číslach: +421 908 477 401, + 421 915 532 321