Peter Katina/akordeón: Recitál svetových premiér

02.10.2019

Peter Katina/akordeón : Recitál svetových premiér

29.10.2019 o 18:00

Viola- centrum pre umenie, Tkáčska 2, Prešov

Recitál svetových premiér predstavuje raritný projekt, v rámci ktorého slovenský akordeonista Peter Katina uvedie 11 svetových premiér diel pre sólový akordeón, ktorých vznik inicioval. Koncertný recitál bude pozostávať z nových diel európskych autorov, akými sú Roman Zabelov, Egidija Medekšaité, Bálint Baráth, Michał Janocha, Jiří Lukeš a Wolfgang Delnui, ako i domácich slovenských autorov Jevgenija Iršaia, Antona Steineckera a Jozefa Kolkoviča, ktorí vytvorili kompozície na podnet Petra Katinu. Na koncerte zaznejú aj dve skladby pre akordeón a elektroniku - od izraelského autora Shaia Cohena a od dánskeho skladateľa Larsa Graugaarda premiéra skladby pre akordeón a live elektroniku za aktívnej účasti skladateľa. Projekt Recitál svetových premiér prezentuje využitie nových, avantgardných techník hry na akordeóne, zameranie na osobité zvukové prvky nástroja a rozšírenie výrazových možností akordeónu. Koncertný program tvoria skladby, v ktorých sa odzrkadľujú najaktuálnejšie kompozičné trendy. Sólista predstaví v skladbách akustické i elektronické prvky, elementy tradičnej i progresívnej hudby, skladby ovplyvnené rôznymi zvukovými koncepciami (noise, ambient, folk, minimalizmus, grafické partitúry, sonoristika i európska postmoderna). Peter Katina bude zároveň koncertný program moderovať a predstaví kompozičné prístupy využité v jednotlivých skladbách.

Koncert Recitál svetových premiér sa uskutoční v utorok 29.10. 2019 o 18:00 v priestoroch Violy- Centra pre umenie v Prešove. Projekt sa realizuje s pomocou Fondu na podporu umenia, Hudobného fondu a SOZA.

Srdečne vás pozývame!

Program :

 • Jiří Lukeš : Jáchymov
 • Anton Steinecker : Metamorphosis
 • Bálint Baráth : Vlnenie
 • Egidija Medekšaité : Sattva
 • Jozef Kolkovič : Sonata (Destination Euphoria)
 • -----------------------------------------------------------
 • Michał Janocha : Gently Flowing
 • Wolfgang Delnui : Inslicht
 • Roman Zabelov : Chorál
 • Jevgenij Iršai : Looking at old photographs
 • Shai Cohen : Ancient Scripts II. pre akordeón a elektroniku
 • Lars Graugaard : Encapsulations pre akordeón a live computer
 • (a.h. Lars Graugaard - elektronika)


The 11 World Premieres is a rare project in which Slovak accordionist Peter Katina presents the first performances of works for solo accordion, which he initiated. The concert will consist of new works by European composers such as Roman Zabelov, Egidija Medekšaité, Bálint Baráth, Michał Janocha, Jiří Lukeš and Wolfgang Delnui, as well as Slovak composers Evgeny Irshai, Anton Steinecker and Joseph Kolkovich, who created their compositions on the initiative of Peter Katina. Two works for accordion and electronics will also be featured, one by Israeli author Shai Cohen and another by Danish composer Lars Graugaard - the premiere for accordion and live electronics with the active participation of the composer. The 11 World Premieres project presents the use of new, avantgarde accordion techniques, focusing on the distinctive sound features of the instrument and enhancing the accordion's expressive capabilities. The concert program consists of compositions reflecting the latest compositional trends. The soloist will present here the acoustic and electronic elements of traditional and progressive music, the compositions influenced by various sound concepts (noise, ambient, folk, minimalism, graphic scores, sonoristics and European postmodernism). Peter Katina will also introduce the concert program and present compositional approaches used in the individual compositions.

The 11 World Premieres will take place on Tuesday, October 29th 2019 at 6pm in the venue of Viola - Centre for arts in Prešov (Slovakia). The project is supported by the Slovak Arts Council, Music Fund and SOZA.

We cordially invite you!