Metodické dni pre akordeonistov

09.03.2016

PÓDIUM MLADÝCH UMELCOV 2015

Metodické dni akordeón, komorná hraa hra v orchestri

Organizátor: ZUŠ TISOVEC

Spoluorganizátori: Mgr. art. Miriam Žilková Timčová - ZUŠ Lipany

Konzervatórium J. L. Bellu , ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Termín, miesto konania: 25. - 26. apríl 2016

ZUŠ Jána Cikkera, Konzervatórium Jána Levoslava Bellu Banská Bystrica

Podmienky: Metodických dní sa môžu zúčastniť všetci prihlásení žiaci, pedagógovia (nielen zo ZUŠ združených v PMU - je to otvorený projekt pre všetkých záujemcov).

Organizačné pokyny: viď harmonogram podujatia

Účastnícky poplatok: 8 € za každého účastníka (účinkujúci, pedagóg, pozorovateľ)

6 € v prípade, že sa zúčastníte len 26. apríla

Termín zaslania účastníckeho poplatku: do 31.marca

poštovou poukážkou na adresu školy. Účastnícky poplatok sa nevracia.

Cestovné: hradí vysielajúca organizácia

Ubytovanie: zabezpečuje i hradí vysielajúca organizácia

(pedagógovia ZUŠ Tisovec podali žiadosť o grant na BBSK - ak bude grant schválený, časť nákladov na cestovné, stravu i ubytovanie bude uhradená z prostriedkov grantu).

Prihlášky posielajte na nami predpísanom formulári

do 26. februára 2016 na adresu

Základná umelecká škola, Francisciho 803, 980 61 Tisovec,

alebo mailom:

Tešíme sa na Vašu účasť!

Bližšie informácie na tel. čísle 0901 704 007, 047 5493272

Email: zustisovec@azet.sk

miriamtimcova@centrum.sk

Základné info o podujatí:

PMU: Pódium mladých umelcov

- nadregionálna umelecká súťaž

PMU je nadregionálna umelecká súťaž, ktorej sa zúčastňuje 14 Základných umeleckých škôl regiónov Novohrad, Gemer, Malohont, Hont, Pohronie. Súťaž sa traduje už od roku 1995 (pôvodne Novohradská), postupne sa rozrástla o ďalšie ZUŠ a nové regióny. Cieľom súťaže je vyhľadávanie mimoriadne talentovaných mladých umelcov - žiakov ZUŠiek, výmena skúseností pedagógov, uskutočňovanie odborných seminárov, metodických dní pod vedením skúsených pedagógov - predsedov porôt, lektorov z radov konzervatórií, univerzít, VŠMU a Akadémií umení. Každý rok sa uskutočňuje PMU v inej skupine nástrojov vzhľadom k tomu, že súčasne prebiehajú umelecké súťažné prehliadky i v ďalších odboroch - výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore.V rámci PMU 2015 organizuje ZUŠ Tisovec už po tretíkrát Metodické dni akordeón, komorná hra a hra v orchestri.

Spoločná skladba v roku 2016: Ján Valach: Prší, prší

pre akordeónový orchester a zbor upravila Mgr.art. Miriam Žilková Timčová

Prof. Ján Valach - organista, dirigent, hudobný skladateľ, pedagóg, 90-ročný jubilant, umelec svetového významu. Je rodákom z Hnúšte, Hudobnú školu navštevoval v Tisovci. Štátne konzervatórium ukončil v Bratislave, AMU v Prahe. Počas svojho profesionálneho pôsobenia bol zbormajstrom Speváckeho zboru slovenských učiteľov, externým pedagógom na VŠMU v Bratislave, korepetítorom a dirigentom v SND v Bratislave. V Banskej Bystrici pôsobil ako umelecký šéf opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského. Ako organový virtuóz účinkoval v Berlíne, Varšave, Moskve, Budapešti, v egyptskej Káhire, kde sa stal i riaditeľom Konzervatória (vyučoval 50 žiakov z celého sveta). Operu Eugena Suchoňa Krútňava uviedol s veľkým úspechom v Kráľovskej flámskej opere v belgických Antwerpách v roku 1968, kde sa v dôsledku politického vývoja vo vtedajšom Československu usadil, žije, vytrvalo pracuje a tvorí dodnes. Je laureátom mnohých organových i skladateľských súťaží, držiteľom rôznych významných ocenení. V roku 2015 mu bola udelená Cena prezidenta Slovenskej republiky. Každoročne od r. 1999 celoslovenská súťaž v hudobnej náuke "Hnúšťanský akord" udeľuje víťazom "Cenu Prof. Jána Valacha" v rôznych výtvarných formách. Neustále sa zaujíma o vývoj hudobného školstva na Slovensku.

Akordeónový orchester ZUŠ Lipany - umelecká vedúca,dirigentka Mgr.art. Miriam Žilková Timčová - Konzervatórium v Košiciach i Akadémiu umení v Banskej Bystrici ukončila v triede Mgr. Art. Vladimíra Čuchrana, priekopníka koncertného akordeónu na Slovensku. Orchester bol založený 1. septembra 2003. Nádherný zvuk akordeónov farebne dopĺňajú priečne flauty, keyboardy, bicie. Široký repertoár zahŕňa skladby klasického i populárneho žánru. Orchester žne mnohé úspechy nielen na Slovensku, ale aj mimo našej krajiny ( Poľsko, Srbsko, Ukrajina, Česko). Medzi veľké úspechy orchestra patrí 1. miesto a ocenenie "vynikající - excelent" získané na VI. Európskom festivale akordeónových orchestrov v Prahe v roku 2010. V júni 2011 vydal orchester svoje prvé CD. V septembri 2015 sa stal laureátom Musicale divertimenti - celoslovenskej súťažnej prehliadky orchestrov usporiadanej NOC (Národným osvetovým centrom) v Rimavskej Sobote.