International Open Accordion Contest

02.01.2017

International Open Accordion Contest" (IOAC) Trossingen 2017

1. Internationaler Akkordeonwettbewerb

"International Open Accordion Contest" (IOAC) Trossingen 2017"

I. medzinárodná akordeónová súťaž (IOAC)

Známe hudobné mesto Trossingen s jeho veľkolepou akordeónovou tradíciou je usporiadateľom IOAC 18.-22.4.2017. V prvom rade v tomto termíne očakávame príchod pútavých inštrumentalistov z celého sveta, okrem toho však vysokokarátový rámcový program festivalu "Akordeón bez hraníc" garantuje všetkým návštevníkom pozoruhodný hudobný zážitok paralalelne s umelecky náročnou súťažou.

Hlavným cieľom IAC je podpora kreatívnych mladých talentov. Cenné skúsenosti získajú adepti - či sólisticky, alebo v komornej hre (resp. v skupinových formáciách) - prostredníctvom súťaženia a cennej výmeny skúseností medzi hráčmi navzájom, ako aj stretnutí so svetoznámymi hudobníkmi, porotcami, skladateľmi a pedagógmi. Úzka spolupráca DHV s Hohnerovým konzervatóriom a EAF garantuje, že súťaž má najlepšie predpoklady poskytnúť vysokú umeleckú úroveň a spoľahlivú organizáciu.

Súťažné podmienky:
1. zúčastniť sa môžu hudobníci každej národnosti
2. súťaž je verejná
3. záväzné prihlásenie je možné do 15.3.2017 na Hohner Konservatorium alebo cez internet
4. účastnícky poplatok pre každého prihláseného je 50,- eur. Je splatný do 1.4.2017 na Konto IBAN: DE 14 6435 0070 0019 0000 39, BIC: SOLADES1TUT (alebo PayPal). Poplatok je v prípade neúčasti nevratný.
5. na hodnotenie umeleckých výkonov je povolaná medzinárodná porota, zložená z popredných hudobníkov a pedagógov
6. všetky rozhodnutia poroty sú právoplatné a nenapadnuteľné
7.kategórie 1a,1b, 2a a 2b, ako aj 5a a 5b budú realizované vo výberovom kole a finálovom kole. Kategórie 3,4, a 5c budú spočívať v prednese jedného programu. Účastníci finálových kôl budú vyhlásení predsedami porôt po ukončení výberových kôl po dohovore s usporiadateľom.
8. poradie súťažiacich bude vylosované v deň príchodu. O zaradení neskôr docestovaných účastníkov rozhodne usporiadateľ.
9. súťaž zahŕňa nasledovné kategórie: 1a - sólisti "klasika" nad 18 rokov: 1. kolo - čas hrania 15-20 min., obsahujúc 1 dielo (resp. časť diela) J. S. Bacha (napr. Prelúdia a fugy z WTK 1+2, alebo dlhšie prelúdium z Anglických suít, alebo 3 tanečné časti z Francúzskych a Anglických suít) - vrátane uzavretej pomalej časti, 2. kolo: voľný výber programu cca 20-25min., 1b - sólisti "populár" nad 18 rokov: 1. kolo - čas hrania 10-15min. voľný program, 2. kolo 10-15 min. voľný program, kategória 2a sólisti "klasika" do 18 rokov (rozhodujúci deň 18.apríl 1999): 1. kolo - doba hrania 8-12 min., obsahujúc 1 dielo (resp. časť diela) J. S. Bacha (napr. trojhlasné invencie, prelúdiá a fugy z WTK 1+2 , alebo dlhšie prelúdium z Anglických suít, alebo 3 tanečné časti z Francúzskych a Anglických suít) - vrátane uzavretej pomalej časti, 2. kolo: voľný výber programu cca 10-15min., 2b - sólisti "populár" do 18 rokov (rozhodujúci deň 18.apríl 1999): 1. kolo - doba hrania 10 min. voľný program, 2. kolo cca 10 min. voľný program, kategória 3 sólisti do 15 rokov (rozhodujúci deň 18.apríl 2002): jeden prednes programu, doba hrania 5-10 min., voľný výber programu, kategória 4 sólisti do 12 rokov rokov (rozhodujúci deň 18.apríl 2005): jeden prednes programu, doba hrania 5 min., voľný výber programu, kategória 5a worldmusic/skupiny (2-6 hráčov, min.1akordeón): 1. kolo - doba hrania 10-15 min. voľný program, 2. kolo cca 10-15 min. voľný program, , kategória 5b worldmusic/skupiny (2-6 hráčov, min.1akordeón), vekový priemer hráčov do 18 rokov (rozhodujúci deň 18.4.1999): 1. kolo - doba hrania 10 min. voľný program, 2. kolo cca 10 min. voľný program, , kategória 5c worldmusic/skupiny (2-6 hráčov, min.1akordeón), vekový priemer skupiny do 15rokov (do 18.4.2002): 1 program doba hrania 5-10 min. voľný výber programu.
10. vo všetkých kategóriách s prihliada na rôznorodosť štýlov pri zostavovaní programu
11. notový materiál celého prednášaného programu v troch kópiách je potrebné odovzdať v deň príchodu usporiadateľovi
12. hodnotené bude 25 bodovým systémom 21 - 25 Punkte: 1.Preis · 16 - 20 Punkte: 2. Preis · 11 - 15 Punkte: 3. Preis · Bis 10 Punkte: účasť. Pre najlepšie umiestnených sú pripravené ceny: : Kategorie 1a 1. Platz: 1.500 Euro, (davon 750 Euro in bar, sowie 750 Euro Honorar (+Flug und Hotel) für ein Solokonzert bei "Akkordeon grenzenlos" 2018) 2. Platz 750 Euro 3. Platz 500 Euro Kategorie 1b 1. Platz 1000 Euro, (davon 500 Euro in bar, sowie 500 Euro Honorar (+ Flug und Hotel)

ceny podľa prospektov...

Všetci účastníci dostanú diplom

Ausschreibung:
Die bekannte Musikstadt Trossingen, mit ihrer großartigen Akkordeontradition ist vom 18.- 22. April 2017 Gastgeber des "International Open Accordion Contest". Zum einen werden in dieser Woche spannende Instrumentalisten aus der ganzen Welt erwartet, außerdem garantiert das hochkarätige Rahmenprogramm des Festivals "Akkordeon grenzenlos" für alle Besucher parallel zum künstlerisch anspruchsvollen Wettbewerb ein bemerkenswertes musikalisches Erlebnis.
Gerade die Förderung der kreativen jungen Talente ist ein zentrales Anliegen des International Accordion Contests. Ob solistisch, oder in Kammermusik- bzw. Bandbesetzungen: die Pflege des Wettstreits und der wertvolle Erfahrungsaustauschs der Spieler untereinander, sowie Begegnungen mit weltweit renommierten Musikern, Juroren, Komponisten und Pädagogen gehört zu den zentralen Anliegen dieses Wettbewerbs.
Die enge Zusammenarbeit des Deutschen-Harmonika-Verbands (DHV) mit dem Hohner- Konservatorium und der European Accordion Federation (EAF) garantiert dem Wettbewerb die allerbesten Voraussetzungen, ein künstlerisch hohes Niveau und eine verlässliche Organisation zu gewähren.

Wettbewerbsbedingungen:
1. Am "International Open Accordion Contest" (IOAC) können Musiker jeglicher Nationalität teilnehmen
2. Der Wettbewerb ist öffentlich
3. Die verbindliche Anmeldung kann bis zum 15. März 2017 an das Hohner- Konservatorium Trossingen oder via Internet im "Entry system" unter www.ioac.de erfolgen
4. Die Teilnahmegebühr beträgt für jedes gemeldete Programm 50 Euro. Die Gebühr ist bis zum 1. April 2017 auf das Konto IBAN: DE 14 6435 0070 0019 0000 39, BIC: SOLADES1TUT bei der Kreissparkasse Tuttlingen oder per Paypal einzuzahlen. Eine Rückzahlung der Teilnehmergebühr bei Nichtantreten am Wettbewerb erfolgt nicht.
5. Zur Bewertung der künstlerischen Leistungen der Wettbewerbsteilnehmer beruft der Veranstalter eine internationale Jury, die sich aus hervorragenden Musikern und Pädagogen zusammensetzt
6. Alle von der Jury getroffenen Entscheidungen schließen den Rechtsweg aus.
7. Die Kategorien 1a, 1b, 2a und 2b sowie 5a und 5b werden jeweils sowohl in einer Auswahlrunde und einer Finalrunde ausgetragen. Die Kategorien 3, 4, und 5c werden in einem Programmvortag ausgetragen. Die Teilnehmer der Finalrunden werden vom Juryvorsitzenden nach Beendigung der Auswahlrunde in Abstimmung mit dem Veranstalter festgelegt.
8. Die Auftrittsfolge beim Wettbewerb wird am Anreisetag ausgelost. Über die Einordnung später anreisender Teilnehmer entscheidet der Veranstalter.
9. Der Wettbewerb umfasst die folgenden Kategorien:

Kategorie 1a Solisten "Klassik" über 18 Jahre
1. Durchgang Spielzeit 15-20 Minuten, darunter

- ein Werk bzw. Teile eines Werks Johann Sebastian Bachs (z.B. Präludien und Fugen aus dem WTK 1+2, oder ein längeres Präludium aus den Englischen Suiten, oder 3 Tanzsätze aus den Französischen oder Englischen Suiten)

- ein in sich geschlossener langsamer Satz
2. Durchgang: freie Programmwahl ca. 20-25 Minuten Kategorie

1b Solisten "Popular" über 18 Jahre
1. Durchgang 10-15 min freies Programm
2. Durchgang 10-15 min freies Programm
Kategorie 2a Solisten "Klassik" unter 18 Jahre (Stichtag 18. April 1999)
1. Durchgang Spielzeit 8 - 12 Minuten, darunter
- ein Werk bzw. Teile eines Werks Johann Sebastian Bachs (z.B. zwei oder dreistimmige Inventionen, Präludien und Fugen aus dem WTK 1+2, oder ein längeres Präludium aus den Englischen Suiten, oder zwei Tanzsätze aus den Französischen oder Englischen Suiten)
- ein in sich geschlossener langsamer Satz
2. Durchgang: freie Programmwahl ca. 10 - 15 Minuten
Kategorie 2b Solisten "Popular" unter 18 Jahre (Stichtag 18. April 1999)
1. Durchgang: ca. 10 min. freies Programm
2. Durchgang: ca. 10 min freies Programm
Kategorie 3 Solisten unter 15 Jahre (Stichtag 18. April 2002)
Ein Programmvortrag Spielzeit 5-10 Minuten, freie Programmwahl
Kategorie 4 Solisten unter 12 Jahre (Stichtag 18. April 2005)
- Ein Programmvortrag Spielzeit 5 Minuten freie Programmwahl
Kategorie 5a World Music/Bands (2-6 Instrumente, mind. 1 Akkordeon)
1. Durchgang 10-15 min freies Programm
2. Durchgang 10-15 min freies Programm
Kategorie 5b World Music/Bands (2-6 Instrumente, mind. 1 Akkordeon)
Altersdurchschnitt der Band unter 18 Jahre (Stichtag 18. April 1999)
1. Durchgang 10 min freies Programm
2. Durchgang 10 min freies Programm
Kategorie 5c World Music/Bands (2-6 Instrumente, mind. 1 Akkordeon)
Altersdurchschnitt der Band unter 15 Jahre (Stichtag 18. April 2002)
Ein Programmvortrag Spielzeit ca. 5- 10 Minuten, freie Programmwahl

10. Bei allen Wettbewerbskategorien ist bei der Gestaltung des Programms auf Stilvielfalt zu achten
11. Das Notenmaterial des gesamten Programmvortrags ist am Tag der Anreise beim Veranstalter in dreifacher Ausfertigung abzugeben.
12. Gewertet wird in einem 25 Punkte-System:

  • 21 - 25 Punkte: 1.Preis
  • 16 - 20 Punkte: 2. Preis
  • 11 - 15 Punkte: 3. Preis
  • Bis 10 Punkte: teilgenommen

Folgende Preise sind für die Bestplatzierten vorgesehen:
Kategorie 1a
1. Platz: 1.500 Euro, (davon 750 Euro in bar, sowie 750 Euro Honorar (+Flug und Hotel)
für ein Solokonzert bei "Akkordeon grenzenlos" 2018)
2. Platz 750 Euro
3. Platz 500 Euro
Kategorie 1b
1. Platz 1000 Euro, (davon 500 Euro in bar, sowie 500 Euro Honorar (+ Flug und Hotel)
für ein Konzertengagement bei "Akkordeon grenzenlos 2018" in Trossingen)
2. Platz 500 Euro
3. Platz 250 Euro
Kategorie 2a
1. Platz 500 Euro (gestiftet vom Deutschen Harmonikaverband)
2. Platz 300 Euro
3. Platz 200 Euro
Kategorie 2b
1. Platz 400 Euro (gestiftet vom Deutschen Harmonikaverband)
2. Platz 200 Euro
3. Platz 100 Euro
Kategorie 3
1. Platz 200 Euro
2. Platz 100 Euro
3. Platz eine Master Class bei H.-G. Kölz / Werner Glutsch / Andreas Nebl (nach Wahl)
Kategorie 4
1. Preis 100 Euro
2. Preis 50 Euro
4. Preis eine Master Class bei H.-G. Kölz / Werner Glutsch / Andreas Nebl (nach Wahl)
Kategorie 5a
1. Preis 1.200 Euro, (davon 400 Euro in bar, sowie 800 Euro Honorar + Fahrtkosten und
Hotel) für ein Konzertengagement beim 'Akkordeon-Musikpreis 2018' in Bruchsal)
2. Preis 400 Euro
3. Preis 250 Euro
Kategorie 5b
1. Platz 400 Euro
2. Platz 200 Euro
3. ein Band-Kurs bei 'Akkordeon grenzenlos'
Kategorie 5c
1. Platz 200 Euro
2. Platz 100 Euro
4. Platz ein Band-Kurs bei 'Akkordeon grenzenlos'
13. Alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde
Veranstalter:
- Hohner-Konservatorium
- Deutscher Harmonika Verband
Adressen und Kontakte:
Hohner-Konservatorium Trossingen GmbH,
Hohnerstr. 4/1
78647 Trossingen
Tel: +49-(0)7425-327015
Fax:+49-(0)7425-327100
info@hohner-konservatorium.de
www.hohner-konservatorium.de
Bankverbindung:
Kreissparkasse Tuttlingen
Kto. 190 000 39 BLZ 643 500 70
IBAN: DE 14 6435 0070 0019 0000 39 BIC: SOLADES1TUT