III. ročník ASPUŠ - Lipany

17.01.2018
III. ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl

10.-11.máj 2018 Lipany

Organizované pod záštitou

ZAS - Združenie akordeonistov Slovenska

Združenie akordeonistov Slovenska v spolupráci so Základnou umeleckou školou Lipany vyhlasuje III. ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl. Interpretačná súťaž je určená pre žiakov a študentov základných umeleckých škôl, konzervatórií a vysokých škôl. Prehliadka je putovná a preto sa každý rok organizuje v inom meste Slovenska. Jej cieľom je podpora a rozvoj umeleckého školstva v odbore hra na akordeóne.

Tretí ročník akordeónovej súťažnej prehliadky sa organizuje v meste Lipany. Tak ako v ostatnom roku, tak aj v roku 2018 chceme zvýšiť konkurenciu v kategóriách VIII.A, VIII.B, IX.A, IX.B, X.B, X.C, preto súťaž v týchto kategóriách bude československá.

Vzhľadom na Vaše minuloročné podnety bude tohtoročná súťažná prehliadka rozdelená do dvoch dní. V rámci nich chceme vytvoriť priestor pre realizáciu sprievodných podujatí, akými sú majstrovské kurzy, semináre, koncert zahraničného hosťa, svetoznámeho akordeónového virtuóza Yuri Shishkina a koncert víťazov. V neposlednom rade chceme vo väčšej miere vytvárať priestor na neformálne stretnutia pedagógov, rodičov, študentov a žiakov.

Pravidlá súťažnej prehliadky

Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl je určená pre sólistov a komorné zoskupenia. Súťaže sa môže zúčastniť ktorýkoľvek žiak/študent, navštevujúci základnú umeleckú školu na Slovensku alebo konzervatórium či vysokú školu na Slovensku alebo v Čechách.

 • Interpretačná súťažná prehliadka je pre všetky kategórie jednokolová.
 • Hra spamäti je vo všetkých sólových kategóriách podmienkou.
 • Komorné zoskupenia môžu hrať z nôt.
 • Súťažiaci vo všetkých kategóriách musia zahrať minimálne dve kontrastné skladby.
 • V kategórii VIII.A, VIII.B, IX.A, IX.B,. je povinná minimálne jedna kompozícia skomponovaná pre akordeón.
 • Po prekročení časového limitu má predseda poroty právo súťažiaceho zastaviť.
 • Členovia poroty bodujú súťažiacich podľa stanovených pravidiel.
 • Poradie súťažiacich určí bodový priemer.
 • Všetky bodové výsledky budú po skončení súťaže zverejnené.
 • V prípade rovnosti bodov je možné zdvojovať ceny, a taktiež má porota právo cenu neudeliť.
 • Porota pre každú súťažnú kategóriu musí mať minimálne štyroch členov.

Sólová hra

Súťažné kategórie a minutáž pre ZUŠ a pedagogické školy

Nultá kategória rok narodenia 2010 a mladší 2 - 4 minúty

I. kategória rok narodenia 2009 2 - 5 minút

II. kategória rok narodenia 2007 a 2008 4 - 7 minút

III. kategória rok narodenia 2005 a 2006 6 - 9 minút

IV. kategória rok narodenia 2003 a 2004 8 -12 minút

V. kategória rok narodenia 2000 a 2002 9 -14 minút

VI. kategória rok narodenia 1997 až 1999 10 -15 minút

VII. kategória rok narodenia 1990 až 1994 11 -27 minút

Súťažné kategórie a minutáž pre konzervatóriá a vysoké školy s koncertným zameraním:

VIII. A kategória. študenti konzervatória 1 až 3. ročník do 15 minút

VIII. B kategória študenti konzervatória 4. až 6. ročník do 20 minút

IX. A kategória študenti VŠ bakalársky stupeň do 25 minút

IX. B kategória študenti VŠ magisterský stupeň do 30 minút

Komorná hra

Súťažné kategórie a minutáž:

X .A kategória rok narodenia najstaršieho hráča najneskôr v roku 2005 6 - 10 minút

X. B kategória rok narodenia najstaršieho hráča najneskôr v roku 2000 10 - 15 minút

X. C kategória rok narodenia hráčov 1990 - 1999 12 - 20 minút

Porota

Porota súťaže bude zostavená z učiteľov zuš, profesorov konzervatórií a vysokých škôl. V prípade veľkého počtu súťažiacich budú zostavené viaceré hodnotiace poroty, pričom v každej porote musí byť zachovaný minimálny počet štyroch porotcov.

Bodovanie pre kategórie 0., I., II., III., IV. , V. VI., VI. VII.

Priemerné bodové ohodnotenie v rozsahu 21 - 25 bodov - zlaté pásmo

Priemerné bodové ohodnotenie v rozsahu 16 - 20 bodov - strieborné pásmo

Priemerné bodové ohodnotenie v rozsahu 11 - 15 bodov - bronzové pásmo

Súťažiaci z najväčším počtom bodov vo svojej kategórii získava ocenenie "LAUREÁT KATEGÓRIE"

Bodovanie pre kategórie VIII.A, VIII.B, IX.A, IX.B.

Prvá cena

Druhá cena

Tretia cena

Bodovanie pre kategórie X.A, X.B, X.C

Prvá cena

Druhá cena

Tretia cena

Súťažiaci s najväčším počtom bodov v kategóriách I. až. X.C získava ocenenie "LAUREÁT SÚŤAŽE"

Predbežný harmonogram podujatia

10.máj 2018

7:00 - 9:00 príchod účastníkov, prezentácia, akustická skúška

9:00 - 9:20 otvorenie súťažnej prehliadky, predstavenie porôt

9:30 -12:00 súťaž

12:00 -13:00 obedňajšia prestávka

13:00 -15:00 pokračovanie súťaže

15:00 -17:00 majstrovské kurzy, interpretačný seminár

18:00 koncert - YURI SHISHKIN

11.máj 2018

9:00 -12:00 súťaž

12:00 -13:00 obedňajšia prestávka

13:00 -14:30 majstrovské kurzy, semináre

14:40 -16:30 vyhlásenie výsledkov, ocenenie súťažiacich, koncert víťazov

Poplatky

Súčasťou prihlášky je doklad o zaplatení účastníckeho poplatku (alebo jeho kópia).

Výška poplatku:

15 EUR - žiak/študent

10 EUR - pedagóg/pozorovateľ

2 EUR - 1x obed

Spôsob úhrady

Súťažný poplatok* prosíme uhradiť bankovým prevodom:

číslo účtu IBAN: SK76 0200 0000 0038 7546 6157

Do správy pre adresáta uveďte prosím "MENO SÚŤAŽIACEHO" alebo "MENO PEDAGÓGA".

TERMÍN ODOSLANIA PRIHLÁŠOK: do 31.3. 2018

Zaplatením súťažného poplatku môže účastník získať členstvo a výhody spojené s členstvom v "ZAS - Združenie akordeonistov Slovenska" na celý kalendárny rok 2018

*Poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou súťaže a ceny pre súťažiacich.

V prípade neúčasti a taktiež po termíne uzavretia prihlášok sa účastnícky poplatok nevracia.