Divertimento musicale 2017

13.02.2017

Národné osvetové centrum Bratislava

Divertimento musicale 2017

28. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej inštrumentálnej hudby

A.

Všeobecná charakteristika

I. Charakteristika súťaže

 1. Celoštátna postupová súťaž inštrumentálnej amatérskej hudby je určená pre všetky vekové kategórie - deti, mládež a dospelých.
 2. Súťaž má dvojročnú periodicitu, koná sa každý druhý rok.
 3. Na súťaži sa môže zúčastniť akékoľvek neprofesionálne hudobné zoskupenie inštrumentálnej hudby.
 4. Súťaž umožňuje najlepším neprofesionálnym súborom v Slovenskej republike koncertovať pred odborníkmi i širokou verejnosťou, čo napomáha zvyšovať ich umeleckú úroveň. Zúčastnené súbory prostredníctvom tejto súťaže získavajú cenné vedomosti z oblasti inštrumentálnej hry, vzájomne si konfrontujú výsledky svojej činnosti na regionálnej, krajskej a celoštátnej úrovni.

II. Poslanie súťaže

 1. Divertimento musicale patrí k najstarším súťažiam v oblasti inštrumentálnej hudby na Slovensku. Je jedinou postupovou súťažou v oblasti inštrumentálnej hudby, ktorú organizujú regionálne osvetové a kultúrne strediská na Slovensku. V roku 2017 sa uskutoční jej 28. ročník.
 2. Súťaž umožňuje podchytiť talentovaných inštrumentalistov, pôsobiacich v rôznych inštrumentálnych zoskupeniach a orchestroch, podporiť a ďalej rozvíjať ich umeleckú a koncertnú činnosť v oblasti tzv. vážnej (klasickej) hudby. Zároveň konfrontuje výsledky ich činnosti s dôrazom na skvalitňovanie práce najmä umeleckých vedúcich neprofesionálnych hudobných telies inštrumentálnej hudby na celom Slovensku.
 3. Cieľom súťaže je sledovať a odborne usmerniť túto oblasť záujmovej umeleckej činnosti, ktorá si od umeleckých vedúcich vyžaduje systematickú prácu s hudobne talentovanými inštrumentalistami (všetkých vekových kategórií) v jednotlivých regiónoch Slovenska.
 4. Súčasťou súťaže je aj vzdelávacia časť, prostredníctvom ktorej sa slovenskému publiku približujú diela jednotlivých štýlových období skladateľov domácej a zahraničnej proveniencie.

III. Riadenie súťaže

 • Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.
 • Odborným garantom celej súťaže je Národné osvetové centrum.
 • Usporiadateľmi súťaže sú Národné osvetové centrum, regionálne osvetové a kultúrne zariadenia.
 • Organizátormi jednotlivých kôl súťaže sú regionálne osvetové a kultúrne zariadenia, mestské a miestne kultúrne strediská a ostatné kultúrne zariadenia.
 • Organizačným garantom celoštátneho kola je vybraná inštitúcia alebo subjekt, ktorého projekt
 • bude podporený z prostriedkov Fondu na podporu umenia na základe výsledkov výberu komisie.
 • Usporiadatelia a organizátori si môžu vytvárať komisie, resp. iné orgány na lepšie zvládnutie odbornej a organizačnej úrovne súťaží a na vytvorenie ich sprievodného programu.

B.

Štruktúra súťaže

 1. Súťaž je prevažne dvojstupňová (krajský a celoštátny stupeň), iba v niektorých regiónoch má aj tretí stupeň (regionálne kolo).
 2. Súťaž má postupový charakter. Miesta konania celoštátneho kola a vyhodnotenia sa menia.
 3. Súťaž je určená pre neprofesionálne malé komorné telesá (od tria po noneto) a komorné orchestre všetkých vekových kategórií. Členmi súborov sú prevažne žiaci, absolventi a pedagógovia ZUŠ, prípadne študenti, absolventi a pedagógovia konzervatórií na Slovensku, ktorí sa hre v hudobnom telese venujú neprofesionálne (vo svojom voľnom čase - ako záujmovej umeleckej činnosti).
 4. Do základného kola súťaže (regionálne/krajské kolo) sa hudobné telesá prihlasujú v rámci samosprávneho kraja podľa svojho bydliska alebo pracoviska, alebo miesta, kde študujú. Ak sa v jednotlivých regiónoch/krajoch z vážnych dôvodov základné kolo neuskutoční, môže sa hudobné teleso prihlásiť do základného kola v inom regióne/kraji, ak s tým budú súhlasiť usporiadatelia. Zoznam usporiadateľov jednotlivých kôl súťaže bude zverejnený na webovej stránke Národného osvetového centra ako vyhlasovateľa súťaže.
 5. Súťaž sa na všetkých stupňoch člení na dve základné kategórie podľa druhu jednotlivých hudobných nástrojov, ktoré hudobné telesá používajú. Tieto dve kategórie sú I. Zoskupenia akustických nástrojov a II. Inštrumentálne zoskupenia. Zoskupenia akustických nástrojov používajú hudobné nástroje, ktoré hrajú bez použitia zvukovej techniky, elektrických a elektronických nástrojov. Inštrumentálne zoskupenia tieto nástroje používať môžu. Obe základné kategórie obsahujú dve podkategórie, rozdelené podľa počtu hráčov v jednotlivých telesách - 1. Malé komorné telesá a 2. Komorné orchestre. Každá z týchto podkategórií sa následne delí podľa veku účastníkov na detské a mládežnícke, dospelé a vekovo zmiešané.

Kategorizácia súťaže Divertimento musicale 2017

I. ZOSKUPENIA AKUSTICKÝCH NÁSTROJOV

1. Malé komorné telesá (od tria po noneto)

 • A. Detské a mládežnícke (do 18 rokov)
 • B. Dospelé (nad 18 rokov)
 • C. Vekovo zmiešané

2. Komorné orchestre

 • A. Detské a mládežnícke (do 18 rokov)
 • B. Dospelé (nad 18 rokov)
 • C. Vekovo zmiešané

II. INŠTRUMENTÁLNE ZOSKUPENIA

1. Malé komorné telesá (od tria po noneto)

 • A. Detské a mládežnícke (do 18 rokov)
 • B. Dospelé (nad 18 rokov)
 • C. Vekovo zmiešané

2. Komorné orchestre

 • A. Detské a mládežnícke (do 18 rokov)
 • B. Dospelé (nad 18 rokov)
 • C. Vekovo zmiešané

C.

Organizačné a odborné zabezpečenie súťaže

I. Organizačné zabezpečenie

 1. Usporiadateľov jednotlivých kôl súťaže poverujú ich usporiadaním Ministerstvo kultúry SR na celoštátnej úrovni a úrady samosprávnych krajov na krajskej a regionálnej úrovni.
 2. Regionálne a krajské kolá súťaže Divertimento musicale 2017 organizujú osvetové strediská a kultúrne zariadenia do 30. apríla 2017. Odborným garantom je Národné osvetové centrum.
 3. Celoštátne kolo súťaže organizuje vybraná regionálna inštitúcia alebo subjekt s finančnou podporou z Fondu na podporu umenia v spolupráci s ďalšími celoštátnymi, krajskými a miestnymi inštitúciami a s odbornou garanciou Národného osvetového centra. V roku 2017 bude celoštátnu prehliadku Divertimento musicale 2017 organizovať Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote v termíne 16. - 17. júna 2017.

II. Odborné zabezpečenie

 1. Usporiadatelia všetkých stupňov súťaže zostavujú na objektívne hodnotenie súťažných vystúpení hudobných telies porotu, zloženú z troch až piatich členov. Poroty pozostávajú z odborníkov z radov aktívnych hudobníkov, teoretikov, publicistov a pedagógov odborných škôl a konzervatórií. Zloženie poroty konzultuje usporiadateľ s vyhlasovateľom a odborným garantom celoštátnej súťaže - Národným osvetovým centrom.
 2. Vzhľadom na dodržanie umeleckých kritérií a objektívnosti je potrebné, aby minimálne jeden člen poroty bol zároveň členom poradného zboru Národného osvetového centra pre inštrumentálnu hudbu.
 3. Pri zostavovaní odborných porôt usporiadatelia súťaže zohľadňujú a uprednostňujú predovšetkým odbornosť, objektívnosť a korektnosť každého člena poroty. Členmi poroty nemajú byť pedagógovia, lektori alebo osoby, ktoré priamo spolupracujú so súťažným hudobným telesom alebo sú inak vzájomne zainteresovaní.
 4. Usporiadatelia zabezpečia pre členov odbornej poroty vhodné podmienky na hodnotenie výkonov umeleckých telies.
 5. Úlohou odborných porôt je na základe umelecko-interpretačných, dramaturgických kritérií, technických a výrazových prostriedkov posúdiť úroveň súťažiacich umeleckých telies a navrhnúť organizátorovi súťaže udelenie cien a čestných uznaní. Dôležitou úlohou poroty regionálnych a krajských kôl je navrhnúť na postup do vyššieho kola súťaže najlepšie súbory, a to minimálne jeden, maximálne tri.
 6. Na celoštátnom kole súťaže Divertimento musicale 2017 sa môže zúčastniť maximálne 24 súborov, to znamená, že z krajskej úrovne postupujú vždy maximálne tri súbory.
 7. Odborné poroty na všetkých stupňoch súťaže vyhodnotia súťažné vystúpenia podľa jednotlivých kategórií a zaradia hudobné telesá do pásiem (zlaté, strieborné, bronzové). Odborný garant na všetkých stupňoch súťaže udelí na návrh poroty diplomy za umiestnenie v jednotlivých pásmach. Porota zároveň môže/nemusí udeliť aj špeciálnu cenu za interpretáciu diela slovenského skladateľa alebo iné ocenenia. V jednotlivých kolách sa udeľujú aj ceny spoluorganizátorov.
 8. Členovia poroty sa zúčastnia na odbornom seminári (hodnotiacom stretnutí) so zástupcami (vedúci súborov, dirigenti) súťažiacich súborov, na ktorom odborne vyhodnotia ich jednotlivé vystúpenia a zdôvodnia svoje návrhy na udelenie cien. Členovia poroty vyhotovia zápis zo zasadnutia, v ktorom uvedú výsledky súťaže a návrh postupujúcich súborov do celoštátneho kola.
 9. Za prácu jednotlivých odborných porôt zodpovedajú usporiadatelia a predsedovia porôt, ktorí spracúvajú a odovzdávajú usporiadateľom výsledky súťaže.
 10. Usporiadatelia nižšieho kola súťaže odovzdávajú výsledky vyhlasovateľovi súťaže Divertimento musicale 2017 - Národnému osvetovému centru - v stanovenom termíne vo forme protokolu, a to najneskôr do 30. apríla 2017.
 11. Konečný výber v celoštátnom kole, ako aj poradie účinkujúcich bude podliehať dramaturgickým, režijným a technickým požiadavkám festivalu.
 12. Organizátori a vyhlasovatelia súťaže si vyhradzujú právo na audionahrávky, resp. audiovizuálne nahrávky z priebehu koncertných a súťažných programov podujatia, ktoré sa môžu použiť na metodické, propagačné a dokumentačné účely.

D.

Podmienky a postup do celoštátnej súťaže

 1. Podmienkou účasti v 28. ročníku celoštátnej súťaže inštrumentálnej hudby Divertimeno musicale 2017 je úspešné účinkovanie hudobného zoskupenia v krajskej súťaži Divertimento musicale 2017. O postupe do celoštátnej súťaže rozhoduje na základe súťažných vystúpení porota, zostavená podľa spomenutých pravidiel.
 2. O definitívnom počte kolektívov v celoštátnej súťaži rozhodne poradný zbor Národného osvetového centra pre inštrumentálnu hudbu najneskôr do 15. mája 2017. Na celoštátnom kole súťaže Divertimento musicale 2017 sa môže zúčastniť maximálne 24 súborov.
 3. Organizátori súťaže zaradia súťažiacich do jednotlivých kategórií podľa nástrojového obsadenia, podľa počtu hráčov a podľa veku.
 4. Termín zaslania prihlášok do celoštátneho kola súťaže Divertimento musicale 2017 je do 30. apríla 2017.
 5. Minutáž súťažného vystúpenia (v regionálnom, krajskom aj celoštátnom kole) je pre malé komorné telesá do 15 minút a pre komorné orchestre do 20 minút. Prekročenie časového limitu súťažného vystúpenia môže porota zohľadniť v záverečnom hodnotení.
 6. Podmienkou účasti na celoštátneho kola súťaže je zaslanie záväznej prihlášky vyhlasovateľovi a odbornému garantovi súťaže - Národnému osvetovému centru, a to najneskôr do 30. apríla 2017. Prihlášku je potrebné poslať na adresu: dominika.semanakova@nocka.sk.

Záväzná prihláška na celoštátne kolo súťaže bude obsahovať:

 • a) Názov a krátku charakteristiku súboru (max. 150 slov).
 • b) Zoznam členov, dirigenta, umeleckého a organizačného vedúceho.
 • c) Kontakt na organizačného vedúceho hudobného telesa.
 • d) Súťažný program - presný zoznam skladieb (autor skladby, názov diela) a minutáž jednotlivých
 • skladieb.
 • e) Notový materiál ku všetkým súťažným skladbám (notový materiál je potrebné poslať spolu s
 • prihláškou v elektronickej verzii alebo poštou).
 • f) Kvalitnú fotografiu súboru - do programového bulletinu a na propagáciu podujatia.
 • (V prípade nekvalitnej fotografie si organizátor vyhradzuje právo neuverejniť súťažné hudobné
 • zoskupenie v programovom bulletine.)

E.

Rozpočet súťaže

 1. Nižšie stupne súťaže sú financované podľa možností úradov samosprávnych krajov a regionálnych osvetových a kultúrnych zariadení, ako aj miest a obcí.
 2. Krajské súťaže sú v rezorte kultúry finančne zabezpečované v rozpočtoch vybraných regionálnych osvetových a kultúrnych zariadení z prostriedkov Fondu na podporu umenia, zo zdrojov samosprávnych krajov a miestnych inštitúcií.
 3. Celoštátne kolo súťaže je financované z rozpočtu Ministerstva kultúry SR, Národného osvetového centra a z prostriedkov spoluusporiadateľov a organizátorov.
 4. Organizátori všetkých stupňov súťaže môžu využívať finančné príspevky od sponzorov, občianskych združení a iných inštitúcií.

F.

Organizácia súťaže

Vyhlasovateľom, odborným garantom a usporiadateľom súťaže Divertimento musicale 2017 je

Národné osvetové centrum

Námestie SNP 12

812 34 Bratislava

www.nocka.sk

Kontakt na zodpovedného pracovníka NOC:

Mgr. Dominika Semaňáková

Tel.: 02/204 71 209

E-mail: dominika.semanakova@nocka.sk

Organizačným garantom regionálnych a krajských kôl súťaže sú regionálne osvetové a kultúrne zariadenia, mestské a miestne kultúrne strediská a ostatné kultúrne zariadenia.

Organizačným garantom celoštátneho kola súťaže Divertimento musicale 2017 je

Mestské kultúrne stredisko

Námestie Š. M. Daxnera 1

979 01 Rimavská Sobota

www.domkultury-rs.sk

Kontakt na zodpovedného pracovníka MsKS v Rimavskej Sobote:

Mgr. Katarína Zsélyiová

Tel.: 047/5621857

E-mail: msksrs@rsnet.sk