ASPUŠ Kremnica 2017

18.04.2017

II. ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl

Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl

organizovaná pod záštitou ZAS - Združenie akordeonistov Slovenska

Združenie akordeonistov Slovenska v spolupráci so ZUŠ J.L.Bellu, Kremnica vyhlasuje II. ročník Celoslovenskej akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl. Interpretačná súťaž je určená pre žiakov a študentov zuš, konzervatórií a vysokých škôl. Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl je putovná a každý rok sa organizuje v inom meste Slovenska. Interpretačná súťažná prehliadka si predovšetkým dáva za cieľ podporiť rozvoj umeleckého školstva v predmete hra na akordeóne.

Druhý ročník akordeónovej súťažnej prehliadky sa organizuje v Kremnici. A bude rozšírený aj o účastníkov z Českej republiky. Organizátori súťaže sa rozhodli zvýšiť konkurenciu v kategóriách VII.A, VIII.B, IX.A, IX.B, a preto súťaž v týchto kategóriách bude Česko-slovenská. Organizačný tím nemá cieľ vytvoriť medzinárodnú súťaž. Spolupráca s českými konzervatóriami a vysokými školami má za cieľ kooperovať a posúvať kvalitu akordeónovej hry vpred.

V druhom ročníku je prehliadka/súťaž určená pre sólistov a komorné zoskupenia pôsobiace na slovenských, a aj českých umeleckých školách. Súťaže sa tak môže zúčastniť ktorýkoľvek žiak/študent, ktorý navštevuje základnú umeleckú školu na Slovensku alebo konzervatórium či vysokú školu v Čechách a na Slovensku.

"II. ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl"

sa uskutoční 12. mája 2017 v Kremnici.

 • Interpretačná súťažná prehliadka je pre všetky kategórie jednokolová.
 • Hra spamäti je vo všetkých sólových kategóriách podmienkou.
 • Komorné zoskupenia môžu hrať podľa nôt.
 • Súťažiaci vo všetkých kategóriách musia zahrať minimálne dve kontrastné skladby.
 • V kategórii VIII.A, VIII.B, IX.A, IX.B,. je povinná minimálne jedna kompozícia skomponovaná pre akordeón.
 • Pri prekročení časového limitu môže predseda poroty súťažiaceho diskvalifikovať.
 • Všetci členovia poroty bodujú všetkých súťažiacich podľa stanovených pravidiel.
 • Poradie súťažiacich určí bodový priemer.
 • Všetky bodové výsledky budú po skončení súťaže zverejnené.
 • V prípade rovnosti bodov je možné zdvojovať ceny, a taktiež má porota právo cenu neudeliť.
 • Porota pre každú súťažnú kategóriu musí mať minimálne štyroch členov.

Program súťažného dňa:

7:00 - 8:45 príchod účastníkov, prezentácia, akustická skúška

8:45 - 9:00 otvorenie súťažnej prehliadky, predstavenie porôt

9:00 - 12:00 začiatok súťaže

12:00 - 13:00 obedňajšia prestávka

13:00 - 15:00 pokračovanie súťaže

15:00 - 16:00 interpretačný seminár

16:30 vyhlásenie výsledkov, ocenenie súťažiacich.

SÓLOVÁ HRA NA AKORDEÓNE

Súťažné kategórie a minutáž pre ZUŠ a pedagogické školy:

 • I. kategória rok narodenia 2008 a mladší 2 - 5 minút
 • II. kategória rok narodenia 2006 a 2007 4 - 7 minút
 • III. kategória rok narodenia 2004 a 2005 6 - 9 minút
 • IV. kategória rok narodenia 2002 a 2003 10 - 12 minút
 • V. kategória rok narodenia 1999 a 2001 12 - 15 minút
 • VI. kategória rok narodenia 1996 až 1998 15 - 18 minút
 • VII. kategória rok narodenia 1989 až 1995 18 - 20 minút

Súťažné kategórie a minutáž pre konzervatóriá a vysoké školy s koncertným zameraním:

 • VIII. A kategória študenti konzervatória 1 až 3. ročník do 15 minút
 • VIII. B kategória študenti konzervatória 4. až 6. ročník do 18 minút
 • IX. A kategória študenti VŠ bakalársky stupeň do 20 minút
 • IX. B kategória študenti VŠ magisterský stupeň do 22 minút

KOMORNÁ HRA

 • X .A kategória rok narodenia najstaršieho hráča najneskôr v roku 2004 6 - 9 minút
 • X. B kategória rok narodenia najstaršieho hráča najneskôr v roku 1999 10 - 12 minút
 • X. C kategória rok narodenia hráčov 1989 - 1998 12 - 15 minút

Porota:

Porota súťaže bude zostavená z učiteľov zuš, profesorov konzervatórií a vysokých škôl. V prípade veľkého počtu súťažiacich budú zostavené viaceré hodnotiace poroty, pričom v každej musí byť zachovaný minimálny počet štyroch porotcov.

Bodovanie pre kategórie I., II., III., IV.

 • Priemerné bodové ohodnotenie v rozsahu 21 - 25 bodov - zlaté pásmo
 • Priemerné bodové ohodnotenie v rozsahu 16 - 20 bodov - strieborné pásmo
 • Priemerné bodové ohodnotenie v rozsahu 11 - 15 bodov - bronzové pásmo
 • Súťažiaci z najväčším počtom bodov vo svojej kategórii získava ocenenie "LAUREÁT KATEGÓRIE"

Bodovanie pre kategórie V., VI., VII., VIII.A, VIII.B, IX.A, IX.B.:

 • Prvá cena
 • Druhá cena
 • Tretia cena

Bodovanie pre kategórie X.A, X.B, X.C :

 • Prvá cena
 • Druhá cena
 • Tretia cena

Súťažiaci s najväčším počtom bodov v kategóriách I. až. X.C získava ocenenie "LAUREÁT SÚŤAŽE"

Prihlášky:

Záväznú prihlášku treba zaslať na adresu:

Michal Matejčík

Voderady 424

919 42 Voderady

alebo e-mailom na adresu: akordeonisti@gmail.com

a to najneskôr do 30.apríla 2017

Do predmetu e-mailu alebo na obálku napíšte heslo: "Akordeónová súťažná prehliadka".

Poplatky:

Súčasťou prihlášky je doklad o zaplatení účastníckeho poplatku (alebo jeho kópia).

Výška poplatku:

 • 15 EUR - žiak/študent
 • 10 EUR - pedagóg a pozorovateľ

Do správy pre adresáta uveďte prosím "MENO SÚŤAŽIACEHO" alebo "MENO PEDAGÓGA".

Súťažný poplatok prosíme uhradiť bankovým prevodom:

číslo účtu IBAN: SK13 8360 5207 0042 0276 6467

Poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou súťaže, obed, občerstvenie a ceny pre súťažiacich.

V prípade neúčasti a taktiež po termíne uzavretia prihlášok sa účastnícky poplatok nevracia.

Pre členov Združenia akordeonistov Slovenska, ktorí majú uhradený členský poplatok na rok 2017, a ich žiakov do 18 rokov je výška poplatku:

 • 10 EUR - žiak/študent
 • 5 EUR - pedagóg a pozorovateľ

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom

e-mailu akordeonisti@gmail.com

alebo telefonicky na číslach: +421 908 477 401, + 421 915 532 321