ASPUŠ Bratislava 2022

08.02.2022

ASPUŠ - Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl

organizovaná pod záštitou ZAS - Združenie akordeonistov Slovenska

Združenie akordeonistov Slovenska v spolupráci s hosťujúcou školou/mestom organizuje každoročne akordeónovú súťažnú prehliadku umeleckých škôl (ASPUŠ). Súťažná prehliadka je putovná, a preto sa každý rok organizuje na inom mieste v rámci Slovenskej republiky. Nosným cieľom interpretačnej súťažnej prehliadky je podporiť rozvoj umeleckého školstva v predmete hra na akordeóne.

ASPUŠ každoročne zastrešuje účastníkov zo všetkých typov umeleckého školstva na Slovensku. V prípade základných umeleckých škôl je súťaž určená pre žiakov navštevujúcich výlučne slovenské základné umelecké školy.  V najvyšších  kategóriách, ktoré sú určené pre poslucháčov konzervatórií a  vysokých škôl, môžu taktiež súťažiť aj študenti zo zahraničia. Vďaka tomuto pravidlu je súťaž konzervatoristov a vysokoškolákov medzinárodnou súťažou.

V rámci kategórií ASPUŠ realizujeme aj súťaž komornej hry. V kategóriách komornej hry nezohľadňujeme, aký typ umeleckej školy účastník navštevuje. Zaradenie do príslušnej kategórie je stanovené vekom najstaršieho člena komorného zoskupenia. Poplatok za účasť v súťaži komornej hry neplatia súťažiaci, ktorí súťažia v kategóriách sólovej hry. Ostatní účastníci sú povinní uhradiť pravidlami určený poplatok.

V kategóriách komornej hry môžu súťažiť zoskupenia s rozmanitým počtom členov ako aj rozmanitého inštrumentálneho obsadenia, avšak akordeón musí tvoriť nosnú zložku predvádzaného súťažného repertoáru. V prípade nedodržania tohto pravidla má porota právo komorné zoskupenie nehodnotiť.

VI. ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl

sa uskutoční v dňoch od 19. do 21. mája 2022 v BRATISLAVE

 • Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl je určená pre sólistov a komorné zoskupenia.
 • Súťažné kategórie 0. až VII. sú určené sólistom a môžu sa ich zúčastniť žiaci/študenti, ktorí navštevujú základnú umeleckú školu alebo pedagogickú školu na území Slovenska.
 • Súťažné kategórie VIII.A a VIII.B sú určené študentom konzervatórií.
 • Súťaž vo vysokoškolských kategóriách IX.A a IX.B je medzinárodná.
 • Súťažné kategórie komornej hudby X.A, X.B a X.C sú určené pre zoskupenia pôsobiace v rámci Slovenskej a Českej republiky.

Hlavné pravidlá súťaže:

 • Interpretačná súťažná prehliadka je pre všetky kategórie jednokolová.
 • Hra spamäti je vo všetkých sólových kategóriách podmienkou.
 • Komorné zoskupenia môžu hrať podľa nôt.
 • Súťažiaci vo všetkých kategóriách musia zahrať minimálne dve kontrastné skladby.
 • V kategórii VIII.A, VIII.B, IX.A, IX.B,. je povinná minimálne jedna originálna skladba pre akordeón
 • Pri prekročení časového limitu môže predseda poroty súťažiaceho zastaviť.
 • Porota pre každú súťažnú kategóriu má minimálne päť členov.
 • Všetci členovia poroty bodujú všetkých súťažiacich podľa stanovených pravidiel.
 • Najvyššie a najnižšie hodnotenie sa škrtá.
 • Poradie súťažiacich určí bodový priemer porotcov, ktorých známka nebola škrtnutá.
 • V prípade nedodržania pravidiel má porota právo súťažný výkon nehodnotiť.
 • Všetky bodové výsledky budú po skončení súťaže zverejnené.
 • V prípade rovnosti bodového priemeru je možné zdvojovať ceny, a taktiež má porota právo cenu neudeliť.

PRAVIDLÁ PRE KATEGÓRIE - SÓLOVÁ HRA NA AKORDEÓNE

Súťažné kategórie a minutáž pre ZUŠ a pedagogické školy:

 • 0. kategória rok narodenia 2015 a mladší do 3 minút
 • I. kategória rok narodenia 2013 a 2014 do 4 minút
 • II. kategória rok narodenia 2011 a 2012 do 6 minút
 • III. kategória rok narodenia 2009 a 2010 do 8 minút
 • IV. kategória rok narodenia 2007 a 2008 do 10 minút
 • V. kategória rok narodenia 2004 a 2006 do 11 minút
 • VI. kategória rok narodenia 2001 až 2003 do 12 minút
 • VII. kategória rok narodenia 1994 až 2000 do 13 minút

Súťažné kategórie a minutáž pre konzervatóriá:

 • VIII. A kategória. študenti konzervatória 1 až 3.ročník od 12 do 15 minút
 • VIII. B kategória študenti konzervatória 4. až 6. ročník od 15 do 20 minút

Súťažné kategórie a minutáž pre vysoké školy s koncertným zameraním:

 • IX. A kategória študenti VŠ bakalársky stupeň od 20 do 25 minút
 • IX. B kategória študenti VŠ magisterský stupeň od 25 do 30 minút

PRAVIDLÁ - KOMORNÁ HRA

 • X .A kategória rok narodenia najstaršieho hráča najneskôr v roku 2009 6 - 10 minút
 • X. B kategória rok narodenia najstaršieho hráča najneskôr v roku 2004 10 - 15 minút
 • X. C kategória rok narodenia hráčov 1993 - 2003 15 - 20 minút

Pravidlá bodovania pre kategórie 0., I., II., III., IV., V., VI., VII.:

 • Priemerné bodové ohodnotenie v rozsahu 21 - 25 bodov - zlaté pásmo
 • Priemerné bodové ohodnotenie v rozsahu 18 - 20 bodov - strieborné pásmo
 • Priemerné bodové ohodnotenie v rozsahu 15 - 17 bodov - bronzové pásmo
 • Priemerné bodové ohodnotenie v rozsahu 0 - 14 bodov - čestné uznanie
 • Súťažiaci s najväčším počtom bodov vo svojej kategórii získava ocenenie "VÍŤAZ KATEGÓRIE"

Pravidlá bodovania pre kategórie VIII.A, VIII.B, IX.A, IX.B, X.A, X. B, X. C.:

 • Prvá cena
 • Druhá cena
 • Tretia cena
 • Čestné uznanie

Súťažiaci s najvyšším počtom bodov (bodovým priemerom) v kategóriách I. až. X.C získava ocenenie "LAUREÁT SÚŤAŽE"

Pravidlá prihlasovania súťažiacich na ASPUŠ:

V záväznej prihláške je potrebné, aby mali súťažiaci vyplnené všetky požadované polia (celé meno súťažiaceho, meno pedagóga, škola, súťažná kategória, vek, atď.). V časti prihlášky určenej pre súťažný repertoár je potrebné uvádzať celé mená autorov skladieb, ako aj celý názov interpretovaného diela. V prípade nedodania úplných údajov si organizátor vyhradzuje právo nezaradiť súťažiaceho do oficiálneho bulletinu podujatia.

Pravidlá prihlasovania pedagógov a pozorovateľov na ASPUŠ:

V prihláške pre pedagógov a pozorovateľov je potrebné uviesť kategóriu (pozorovateľ, pedagóg) meno, školu/mesto a kontaktné údaje . Vďaka registrácii na podujatie takýto účastník získava nárok na občerstvenie, bulletin, ako aj ďalšie služby súvisiace s priebehom podujatia ASPUŠ.

Registrovaní účastníci budú mať prístup do súťažných priestorov a rovnako budú mať možnosť zúčastniť sa sprievodných aktivít (koncert, majstrovské kurzy, atď.).

Záväznú prihlášku môžete vyplniť on-line na adrese:

v prípade, že vám takýto spôsob prihlasovania nevyhovuje, môžete na prihlásenie využiť e-mailovú adresu. Pri takomto spôsobe prihlasovania prosím nezabudnite rovnako ako pri elektronickom formuláre kompletne vyplniť všetky požadované polia

E-mail: akordeonisti@gmail.com

Prihlášky na Akordeónovú súťažnú prehliadku pošlite najneskôr do 8.apríla 2022.

Súčasťou prihlášky na ASPUŠ je doklad o zaplatení poplatku (alebo jeho kópia). Poplatok je potrebné organizátorovi uhradiť na bankový účet najneskôr 10 pracovných dní pred začiatkom podujatia ASPUŠ. V prípade, že platíte za viacerých žiakov, je potrebné vykonať každú platbu osobitne, pričom do správy pre prijímateľa uvediete meno súťažiaceho (názov súboru). Ak platíte poplatok za pedagóga, pozorovateľa, komorné zoskupenie, uveďte k menu účastníka poznámku (pedagóg/pozorovateľ/komorná hra).

Výška poplatku v sólových kategóriách:

 • 17 € - žiak/študent
 • 8 € - pedagóg a pozorovateľ

Výška poplatku v kategóriách komornej hudby:

 • 0 EUR - žiak/ študent ktorý súťaží aj v sólovej kategórii
 • 10 EUR - žiak/študent ktorý súťaží len v kategóriách komornej hudby
 • 70 EUR - paušálny poplatok pre zoskupenie ôsmich a viacerých členov súboru

Do správy pre adresáta uveďte prosím "MENO SÚŤAŽIACEHO" alebo "MENO PEDAGÓGA".

Súťažný poplatok prosíme uhradiť bankovým prevodom:

číslo účtu IBAN: SK13 8360 5207 0042 0276 6467

Účastnícky poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou súťaže (prenájom priestorov, prenájom techniky, tlač bulletinov, diplomov, atď.), občerstvenie (okrem obedov) a ceny pre súťažiacich.

V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom

e-mailu akordeonisti@gmail.com

alebo telefonicky na číslach: +421 908 477 401, + 421 915 532 321