Akordeónový festival Kysucké Nové Mesto

09.11.2016

Akordeónový festival v rytme rôznych hudobných žánrov 2017

 20:59

Základná umelecká škola, Štúrova ulica č. 467/6

024 01 Kysucké Nové Mesto

tel.: 041/421 21 06, 422 03 76

Vážené kolegyne a kolegovia,

naša škola organizuje už 15. ročník Akordeónového festivalu v rytme rôznych hudobných žánrov, ktorého zakladateľom je pán prof. Miroslav Košnár. Po úspešných predchádzajúcich rokoch budeme radi ak sa opäť stretneme a vymeníme si skúsenosti v oblasti akordeónu.

Akordeónový festival v rytme rôznych hudobných žánrov 2017

15. ročník súťaže je určený pre žiakov ZUŠ.

15. marec 2017

ZUŠ Kysucké Nové Mesto - koncertná sála

Organizačné pokyny:

 • Prezentácia: 7,00 - 8,15 hod.
 • Začiatok súťaže: 8,30 hod.

Účastnícky poplatok:

 • 15 € - súťažiaci, pedagóg, pozorovateľ
 • 15€ - KH na osobu. Ak súťažiaci hrá zároveň aj v sólo kategórii, platí iba raz.

Zápisné zahŕňa- obed, občerstvenie počas súťaže, bulletin, honorár pre porotu, ceny pre súťažiacich, organizácia súťaže. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia.

 • Poplatok uhraďte bankovým prevodom na č. účtu- 2553822951/0200 IBAN- SK42 0200 0000 0025 5382 2951

variabilný symbol: 15032017 a do správy pre prijímateľa uveďte prosím názov vašej ZUŠ a Akordeónový festival, najneskôr do 17. 02. 2017

Účastníci z Českej republiky uhradia poplatok v deň konania súťaže.

V prípade neúčasti sa poplatok nevracia.

 • Prihlášky posielajte na uvedenú adresu, alebo mail: gajdosikovad@gmail.com, najneskôr do 17. 02. 2017, kedy bude uzávierka súťaže.
 • Ubytovanie si zabezpečí každý účastník súťaže sám a na vlastné náklady. Preposielame linky na ubytovacie zariadenia v rôznych cenových reláciach.

https://www.hotelkrivan.com/ https://www.motelskalka.sk/ https://www.ubociana.sk/

https://www.penzion-europa.sk/ https://www.baumont.eu/penzion.html

Podmienky súťaže:

Kategórie sólový akordeón: Minutáž

 1. kategória: žiaci do 7 rokov /vrátane/ 2 - 3 min.
 2. kategória: žiaci 8-9 rokov 3 - 4 min.
 3. kategória: žiaci 10-12 rokov 4 - 5 min.
 4. kategória: žiaci 13-15 rokov 5 - 6 min.
 5. kategória: žiaci 16-18 rokov 6 - 7 min.
 6. kategória- Roland (digitálny akordeón)- vekovo neobmedzená 6- 8 min.

Komorná hra v kategórii Akordeón:

 • I. kategória: vekový priemer do 12 rokov do 5 minút
 • II. kategória: vekový priemer do 15 rokov do 7 minút
 • III. kategória: vekový priemer do 19 rokov do 10 minút

Podmienkou účasti v súťaži je dodržanie stanovenej minutáže pre jednotlivé kategórie. Súťažiaci zahrá minimálne dve skladby. Súťaž je jednokolová a podmienkou je hra spamäti. Repertoár pozostáva z rôznych hudobných žánrov.

Kategória Heligónka sólo

1. kategória: do 12 rokov 2-3 min.

2. kategória: nad 12 rokov 4-5 min.

Komorná hra v kategórii heligónka:

1. kategória: do 12 rokov do 5 min.

2. kategória: nad 12 rokov do 7 min.

V kategórii heligónka sólo je povinná skladba- výber z nôt Martina Čerňanského.

Pre zaradenie do jednotlivých kategórií je rozhodujúci vek účastníka v deň konania súťaže.

Výkony súťažiacich bude hodnotiť trojčlenná odborná porota, ktorá svojich žiakov v súťaži nehodnotí.

Organizátor si vyhradzuje právo nerešpektovať výmenu súťažiaceho a zmenu repertoáru v deň konania súťaže.

Odborná porota udeľuje zlaté, strieborné a bronzové pásma v jednotlivých kategóriách a čestné uznania. Porota má právo niektorú cenu neudeliť.

Súťažiaci s najvyšším počtom bodov bude vyhlásený ako víťaz vo svojej kategórii. Zo všetkých víťazov bude porotou určený absolútny víťaz.

Organizačný výbor:

Mgr. Daniela Gajdošíková - 0907 247 584 gajdosikovad@gmail.com

Mgr. art. Ivan Hudec- 0907 213 747