Akordeónový festival v rytme rôznych hudobných žánrov 2022

08.03.2022

Základná umelecká škola, Štúrova ulica č. 467/6

024 01 Kysucké Nové Mesto

Vážené kolegyne a kolegovia,

naša škola organizuje 18. ročník Akordeónového festivalu v rytme rôznych hudobných žánrov, ktorého zakladateľom je pán prof. Miroslav Košnár. Po úspešných predchádzajúcich rokoch a dvoch rokoch odmlčania sa kvôli pandémii budeme radi, ak sa opäť stretneme a vymeníme si skúsenosti v oblasti akordeónu.

Akordeónový festival v rytme rôznych hudobných žánrov 2022

súťaž je určená pre žiakov ZUŠ

Organizačné pokyny:

 • Termín: 11. máj 2022
 • Miesto: Koncertná sála ZUŠ v KNM
 • Prezentácia: 7,00 - 8,15 hod.
 • Začiatok súťaže: 8,30 hod.
 • Účastnícky poplatok: 15 € - súťažiaci, pedagóg, KH na žiaka. Ak súťažiaci hrá zároveň aj v sólo kategórii, platí iba raz.

Zápisné zahŕňa obed, občerstvenie, honorár pre porotu, ceny pre súťažiacich. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia.

 • Poplatok uhraďte bankovým prevodom na č. účtu:

IBAN- SK42 0200 0000 0025 5382 2951

variabilný symbol: 11052022 a do správy pre prijímateľa uveďte prosím názov vašej ZUŠ a Akordeónový festival, najneskôr do 20. 04. 2022

V prípade neúčasti sa poplatok po uzávierke súťaže nevracia.

 • Prihlášky zasielajte elektronicky na stránke zusknm.sk- súťaže- Akordeónový festival- online prihláška
 • Ubytovanie si zabezpečí každý účastník súťaže sám a na vlastné náklady. Preposielame linky na ubytovacie zariadenia v rôznych cenových reláciach.

https://www.hotelkrivan.com/  https://www.motelskalka.sk/  https://www.ubociana.sk/  https://www.baumont.eu/penzion.html 

Podmienky súťaže:

 • Kategórie sólový akordeón: Minutáž
 • 1. kategória: žiaci do 7 rokov /vrátane/ 2 - 3 min.
 • 2. kategória: žiaci 8-9 rokov 3 - 4 min.
 • 3. kategória: žiaci 10-12 rokov 4 - 5 min.
 • 4. kategória: žiaci 13-15 rokov 5 - 6 min.
 • 5. kategória: žiaci 16-18 rokov 6 - 7 min

Komorná hra:

 • I. kategória: vekový priemer do 12 rokov do 5 minút
 • II. kategória: vekový priemer do 15 rokov do 7 minút
 • III. kategória: vekový priemer do 19 rokov do 10 minút

Podmienkou účasti v súťaži je dodržanie stanovenej minutáže pre jednotlivé kategórie. Súťažiaci zahrá minimálne dve skladby. Súťaž je jednokolová a podmienkou je hra spamäti. Repertoár pozostáva z rôznych hudobných žánrov.

Pre zaradenie do jednotlivých kategórií je rozhodujúci vek účastníka v deň konania súťaže.

Výkony súťažiacich bude hodnotiť trojčlenná odborná porota, ktorá svojich žiakov v súťaži nehodnotí.

Organizátor si vyhradzuje právo nerešpektovať výmenu súťažiaceho a zmenu repertoáru v deň konania súťaže.

Odborná porota udeľuje zlaté, strieborné a bronzové pásma v jednotlivých kategóriách a čestné uznania. Porota má právo niektorú cenu neudeliť. Súťažiaci s najvyšším počtom bodov bude vyhlásený ako víťaz vo svojej kategórii. Zo všetkých víťazov bude porotou určený absolútny víťaz.

Kontakt:

Mgr. Daniela Gajdošíková- tel. 0907 247 584 gajdosikovad@gmail.com

Mgr. Eva Králiková - riaditeľka školy