ASPUŠ Sládkovičovo

22.01.2016

Akordeonová súťažná prehliadka umeleckých škôl

organizovaná pod záštitou

ZAS - Združenie akordeonistov Slovenska

Združenie akordeonistov Slovenska v spolupráci so Spojenou školou - ZUŠ Sládkovičovo vyhlasuje prvý ročník celoslovenskej akordeonovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl. Interpretačná súťaž je určená pre žiakov a študentov zuš, konzervatórií a vysokých škôl. Akordeonová súťažná prehliadka umeleckých škôl bude v budúcich ročníkoch putovná. Interpretačná súťažná prehliadka si predovšetkým dáva za cieľ podporiť rozvoj umeleckého školstva v predmete hra na akordeóne.

Prvý ročník akordeonovej súťažnej prehliadky sa organizuje v Sládkovičove na podnet viacerých členov Združenia akordeonistov Slovenska. Interpretačná súťaž bude v budúcnosti slúžiť aj ako priestor na organizovanie interpretačných kurzov, seminárov, koncertov a iných aktivít vyplývajúcich zo stanov občianskeho združenia ZAS.

V prvom ročníku je prehliadka/súťaž určená pre sólistov a komorné zoskupenia pôsobiace na slovenských umeleckých školách. Súťaže sa tak môže zúčastniť ktorýkoľvek žiak/študent, ktorý navštevuje základnú umeleckú školu, konzervatórium alebo vysokú školu.

Akordeonová súťaž sa uskutoční 29.apríla 2016 v Inovatechu v Sládkovičove.

Interpretačná súťaž je pre všetky kategórie jednokolová.

Súťažiaci vo všetkých kategóriách musia zahrať minimálne dve kontrastné skladby.

V kategórii 5 a 6 je povinná minimálne jedna kompozícia skomponovaná pre akordeón.

Program:

 1. 8:00 - 8:45 Prezentácia
 2. 8:45 - 9:00 Privítanie účastníkov, predstavenie poroty
 3. 9:00 - 12:00 Začiatok súťaže
 4. 12:00 - 13:00 Obedňajšia prestávka
 5. 13:00 - 15:00 Interpretačný seminár
 6. 15:30 Vyhlásenie výsledkov, ocenenie súťažiacich.

Súťažné kategórie a minutáž:

 1. kategória žiaci do 9 rokov 2 - 5 minút
 2. kategória žiaci do 11 rokov 4 - 7 minút
 3. kategória žiaci do 13 rokov 6 - 9 minút
 4. kategória žiaci do 15 rokov 10 - 12 minút
 5. kategória študenti do 18 rokov 12 - 15 minút
 6. kategória študenti nad 18 rokov 15 - 20 minút
 7. kategória komorná hra do 13 rokov 6 - 9 minút
 8. kategória komorná hra do 18 rokov 10 - 12 minút
 9. kategória komorná hra nad 18 rokov 12 - 15 minút

Pre zaradenie do jednotlivých kategórií je rozhodujúci vek účastníka v deň konania súťaže.

Hra spamäti je vo všetkých kategóriách podmienkou.

Pri prekročení časového limitu určeného pre jednotlivé kategórie o viac ako 2 minúty má predseda poroty právo zastaviť súťažné vystúpenie. Všetci členovia poroty bodujú všetkých súťažiacich podľa stanovených pravidiel. Bodové výsledky budú po skončení súťaže zverejnené.

Porota:

Porota súťaže bude zostavená z učiteľov zuš, profesorov konzervatórií a vysokých škôl. V prípade veľkého počtu súťažiacich budú zostavené viaceré hodnotiace poroty, pričom v každej musí byť zachovaný minimálny počet štyroch porotcov.

Bodovanie pre kategórie 1, 2, 3, 4:

 • Priemerné bodové ohodnotenie v rozsahu 21 - 25 bodov - zlaté pásmo
 • Priemerné bodové ohodnotenie v rozsahu 16 - 20 bodov - strieborné pásmo
 • Priemerné bodové ohodnotenie v rozsahu 11 - 15 bodov - bronzové pásmo
 • Súťažiaci z najväčším počtom bodov získava ocenenie "LAUREÁT"

Bodovanie pre kategórie 5 a 6:

 • Prvá cena
 • Druhá cena
 • Tretia cena
 • Súťažiaci z najväčším počtom bodov získava ocenenie "LAUREÁT"

Porota má právo pri rovnakom počte bodov niektorú z cien zdvojiť.

Porota má rovnako právo niektorú z cien neudeliť.

Bodovanie pre kategórie 7 a 9:

 • Prvá cena
 • Druhá cena
 • Tretia cena

Porota má právo pri rovnakom počte bodov niektorú z cien zdvojiť.

Porota má rovnako právo niektorú z cien neudeliť.

Prihlášky:

Záväznú prihlášku treba zaslať na adresu:

Spojená škola - ZUŠ Sládkovičovo

Školská 1087

92521 Sládkovičovo,

alebo e-mailom na adresu: akordeonisti@gmail.com

a to najneskôr do 8.apríla 2016.

Do predmetu e-mailu alebo na obálku napíšte heslo: "Akordeonová súťažná prehliadka".

Poplatky:

Súčasťou prihlášky je doklad o zaplatení účastníckeho poplatku (alebo jeho kópia).

Výška poplatku:

 • 10 EUR - žiak/študent
 • 7 EUR - pedagóg a pozorovateľ

Do správy pre adresáta uveďte prosím "Akordeonová súťažná prehliadka".

Súťažný poplatok prosíme uhradiť bankovým prevodom:

IBAN: SK13 8360 5207 0042 0276 6467

Poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou súťaže, obed, občerstvenie a ceny pre súťažiacich.

V prípade neúčasti a taktiež po termíne uzavretia prihlášok sa účastnícky poplatok nevracia.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom

e-mailu akordeonisti@gmail.com

alebo telefonicky na číslach: + 421 915 532 321, +421 908 477 401